post
Se også

Temakurs innen skadeundersøkelse på bygg

Øk din kunnskap på få timer!

Bruk en eller flere formiddager på å øke din kunnskap for kun kr 2.050,- per kurs.

Temakursene gir deg deg en større forståelse for bygningsfysikk, fukt, muggsopp, inneklima, radon og asbest. De gir deg god kompetanse om temaer som er aktuelle og relevante ved drift og forvaltning av bygninger, samt ved rehabilitering av bygninger

Arbeid med drift og vedlikehold av bygninger krever et tverrfaglig fokus. Kursene gir en solid plattform slik at du selv kan undersøke og vurdere problemstillinger som er knyttet til temaene. I tillegg gir det deg viktig kompetanse som kan brukes ved bestilling av undersøkelser, vurdering av utbedringstiltak og kostnadsberegninger

Kursene er relevant for alle som jobber med drift og forvaltning av bygninger, samt skadesanering og rehabilitering av bygninger. Kurset er også relevant for alle som er interessert i disse temaene.


Velg mellom 9 nettkurs:

Håndtering av råteskader
– konstruktive skader i gamle og nye bygninger

Onsdag 12. mai kl. 09.00 – 12.00

Meld deg på her!

Råteskader forekommer i forbindelse med mange typer av bygninger, både utendørs og inne. Tradisjonelt oppstår de som forutsigbare skader utendørs på grunn av klimabelastning og mer tilfeldig innendørs på grunn av fuktinnsig og vannlekkasjer.

I bygårder er ekte hussopp vanlig forekommende, mens det i eneboliger og hytter er vanlig å finne rekke ulike arter.

En stor utfordring er at det også opptrer råteskader i moderne materialer og konstruksjoner. Manglende kunnskap, dårlig tilgjengelighet og kompliserte konstruksjoner øker faren for både utilstrekkelig kontroll og håndtering.

Kurset beskriver ulike typer av råteskader samt hvordan de undersøkes, vurderes og håndteres.

Målgruppe for dette kurset er håndverkere, forvaltere og driftspersonale samt personer som jobber med skadeundersøkelser.


Dr.philos. Johan Mattsson, fagsef i Mycoteam.

Skadedyr i hus og hytte
– hvilke dyr forekommer innendørs og hvorfor?

Torsdag 8. april kl. 09.00 – 12.00

Meld deg på her!

Mange ulike skadedyr kan av helt forskjellige grunner forekomme i bygninger. Mange arter lever av næring de finner i treverk, tekstiler og matvarer. En del arter holder til i fuktige miljøer og forekomsten indikerer derfor skjulte fukt- og muggsoppskader. Dessuten er det flere skadedyr som kun oppholder seg innendørs og går ut for å hente næring.

Konsekvensen av ulike skadedyr varierer stort. Ved å skreddersy tiltak sikrer man både god effekt og økonomi.

Kurset gir en oversikt over hva som er vanlig å finne av ulike skadedyr og hvordan de håndteres på en faglig forsvarlig måte.

Målgruppe for dette kurset er forvaltere og driftspersonale samt personer som jobber med skadeundersøkelser.


Dr.philos Johan Mattson, fagsjef og godkjent skadedyrbekjemper i Mycoteam

Asbestproblemer i bygninger
– fremdeles et alvorlig problem på grunn av «gamle synder»

Onsdag 10. juni kl. 09.00 – 12.00

Meld deg på her!

Asbest er vanlig brukt i bygningsmaterialer, men på grunn av kreftfremkallende egenskaper ble det totalforbudt i Norge 1985. All bygningsmasse satt opp før 1985 kan inneholde asbestholdige materialer.

Hvis materialene ikke oppdages og identifiseres i tide, kan oppussing og rehabilitering føre til en uakseptabel spredning av asbestfibre, stenging av lokaler samt påfølgende omfattende saneringskostnader.

Undervisningen gir en grunnleggende kunnskap om hvilke materialer som kan inneholde asbest, videre håndtering og gode, forebyggende råd som sikrer både et godt inneklima og lave utbedringskostnader.


Marianne Kjølseth, fagansvarlg asbest i Mycoteam
Åsmund Andersen, ansvarlig uorganiske analyser i Mycoteam

Håndtering av fukt- og vannskader
– grunnkurs

Onsdag 28. april kl. 09.00 – 12.00

Meld deg på her!

Fukt- og vannskader er meget vanlig å finne i de fleste bygninger. Selv om de fleste skadene er avgrensede og enkle å håndtere er det ofte usikkerhet og misforståelser om hvorfor de oppstår og hvilken konsekvens de har.

Dette kurset gir en god innføring i de grunnleggende bygningsfysiske og praktiske forutsetninger og konsekvenser av både fukt- og vannskader.

I tillegg til nødvendig teori, har kurset en praktisk tilnærming med fokus på hvordan man undersøker og håndterer slike skader.

Målgruppe for dette kurset er forvaltere og driftspersonale samt personer som jobber med skadeundersøkelser.


Dr.philos. Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam

Håndtering av fukt- og vannskader
–  videregående kurs

Torsdag 6. mai kl. 09.00 – 12.00

Meld deg på her!

Dette kurset går mer detaljert inn i konsekvenser av skader samt hvordan man undersøker, vurderer, dokumenter og utbedrer ulike typer av fukt- og vannskader i henhold til gjeldende norske standarder for fuktmåling og skadehåndtering.

Vi vektlegger hvordan skadehåndtering må gjennomføres for å sikre HMS og inneklima.

Målgruppe for dette kurset er forvaltere og driftspersonale samt personer som jobber med skadeundersøkelser.

Dr.philos. Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam
Odd Ivar Holth, fagansvarlig fuktskader i Mycoteam


Bygningsvern og sopp- og insektskader
– ny kunnskap om gamle skader

Torsdag 20. mai kl. 09.00 – 12.00

Meld deg på her!

Forutsetning og utviklingsmuligheter i gamle bygninger kan skille seg ut mye fra forutsetninger i nyere bygninger.

Undersøkelse, vurdering og tiltak påvirkes av antikvariske hensyn.

Kurset gir en god forståelse for hvordan man håndterer biologiske skadegjørere som sikrer både økonomi og antikvariske verdier.

Målgruppe for dette kurset er håndverker, eiere og forvaltere antikvariske fagmiljøer.


Dr.philos. Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam
PhD Mari Sand Austigard, spesialrådgiver i Mycoteam

Radon i bygninger
– hva er problemet og hvordan håndterer man det?

Tirsdag 25. mai kl. 09.00 – 12.00

Meld deg på her!

Radon er en radioaktiv gass som er naturlig forekommende i grunnen.
Da radon kan føre til lungekreft, er det ønskelig å holde nivåene lavest
mulig. Radon er luktfri og fargeløs, og kan ikke oppdages eller vurderes
uten målinger.

Kilde til radon kan være grunnen under bygget og tilkjørte masser og den
kan sige inn i bygninger via utettheter i gulv og grunnmur. Dette gjelder
særlig i eldre bygninger, men også i nye bygninger med radonsperre på
grunn av mangelfull utførelse.

Radonnivåer kan variere ved bruk og i løpet av året. Det er derfor viktig
at målinger foretas på riktig tid og på riktig måte for å sikre korrekte
måleverdier.

Forståelse for årsaken til innsig av radon og aktuelle tiltak mot radon
krever en bygningsmessig kompetanse. Undervisningen passer derfor
godt for fagpersoner jobber med drift og forvaltning av bygninger


Anne Tine Ødegård, fagansvarlig radon i Mycoteam

Inneklima i boliger og næringsbygg
– hvilke faktorer påvirker inneklimaet og hvordan klarlegger man dem?

Torsdag 27. mai kl. 09.00 – 12.00

Meld deg på her!

Inneklima er viktig i samtlige bygninger i forhold til opplevelse og helse
for brukere og beboere.

Selv om kun medisinsk personale skal uttale seg om helsemessige
problemstillinger, bør alle som jobber med bygninger ha en grunnleggende
kunnskap om hvilke bygningsmessige faktorer som påvirker inneklimaet.

Kurset gir en god innføring i hva man skal se etter og hvordan man vurderer
resultatene i forhold til inneklimarelevante problemstillinger.

Aktuelle problemstillinger er undersøkelsesmetoder, prøvetaking og
vurdering av grenseverdier av relativ luftfuktighet, deponert støv, svevestøv,
muggsopp, temperatur og ventilasjon. Dessuten blir tiltak og kostnadsvurderinger diskutert.


Dr.philos. Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam

Forståelse og håndtering av luktproblemer
– hvordan ta fakta ut av løse luften?

Tirsdag 1. juni kl. 09.00 – 11.00

Meld deg på her!

Det er vanlig med ulike luktplager i alle typer av bygninger. En del skyldes fuktrelaterte problem, mens andre lukter har en opprinnelse i materialer, aktiviteter og ventilasjonsforhold.

Håndtering av luktproblem viser seg ofte å være krevende å håndtere. Dette skyldes at luktkildene er skjulte og selve luktstoffene er lite målbare. Luktproblem er dessuten vanskelige å klarlegge fordi luktene ofte er både diffuse i tillegg til at selve luktopplevelsen er meget individuell.

Fordi lukter kan transporteres med luftbevegelser er ofte kilden til problemet et annet sted enn der opplevelsen av lukten er. Bygningsfysisk kunnskap er derfor helt avgjørende for å kunne løse luktproblemer i bygninger.

Kurset beskriver hva som er de vanligste luktproblemene samt hvordan man gjennomfører en systematisk undersøkelse for å avklare problem og kilder.

Målgruppe for dette kurset er forvaltere og driftspersonale samt personer som jobber med skadeundersøkelser.


Dr.philos. Johan Mattsson, fagsjef i Mycoteam
Tage Rolén, spesialrådgiver i Mycoteam

Mycoteam

Mycoteam er en av Europas ledende institusjoner innen bygningsbiologiske skader og inneklimarelaterte problemstillinger.
De er over 40 ansatte, hvor flesteparten har
biologisk universitetsutdannelse, og hvorav fem har doktorgrad.

Mycoteam har omfattende kunnskap om undersøkelse og vurdering av fukt- og biologiske bygningsskader. Deres
laboratorium har spesialkompetanse på analyse av bl.a. muggsopp, råtesopp, skadedyr og asbest.
Les mer på mycoteam.no

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer. Deltar dere med 5 eller flere, får alle 20% rabatt på kurspris.  Kontakt oss nærmere og vi avtaler en ny dato på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Kursene gjennomføres med videoløsningen Zoom som er en av verdens mest brukte undervisningsplattformer for interaktive kurs. Løsningen er enkel og krever ingen teknisk kompetanse – kun tilgang til internett! Du får tilsendt informasjon i forkant av kursene og en link som automatisk kobler deg til kurset. Quality Norway deltar med digital møteleder som bistår deg teknisk og er tilgjengelig for spørsmål.