post
Se også

Prosjektskolen e-læringskurs

Bli en fremtidsrettet prosjektleder
med fullstendig oversikt!

I Prosjektskolen vil du lære om oppskriften på gode prosjekter, og hvordan du definerer prosjektmål og gevinster, organiserer prosjektet, lager en prosjektplan, følger opp prosjektet i gjennomføringsfasen, overfører leveransene til bruker eller kunde for gevinstrealisering, og avslutter prosjektet.

Kurset består av fem kjernemoduler og tilbys på norsk, engelsk og spansk.

Når du er ferdig med alle kjernekursene kan du ta sertifiseringstesten. Når du har bestått denne får du «Prosjektsertifikatet» som er et bevis på at du kan innta en nøkkelrolle i ethvert prosjekt.

E-læringskurset er fundamentert på følgende standarder i prosjektledelse: PMI’s «A Guide to the Project Management Body of
Knowledge», «Styring av vellykkede prosjekter med PRINCE2» og ISO 21500 «Guidance on Project Management».

Prosjektskolen benyttes av over hundre norske og internasjonale virksomheter. Spør oss gjerne om referanser!

Kurset består av 5 moduler:
1. Prosjektledelse
2. Prosjektplanlegging
3. Prosjektgjennomføring
4. Prosjektorganisering
5. Prosjektmodellen

Her kan du laste ned alle modulene samlet som pdf-fil

MODUL 1: PROSJEKTLEDELSE - OVERSIKT OG INNSIKT

I denne modulenvil du lære om de mest sentrale bekgrepende i prosjektledelse og hvorfor prosjektledere, prosjekteiere
og prosjektmedarbeidere med de nødvendige kunnskaper og ferdigheter innenfor prosjektledelse er helt nødvendige for å
kunne lykkes med prosjekter, som igjen bidrar til gevinster knyttet til utvikling, vekst og endring. Erfaringer viser at det e
lett å mislykkes med prosjekter, og årsaken er som oftest at vi ikke fulgte god praksis i prosjektledelse.

Viktige læringsmål
• Prosjekter og prosjektledelse
• Ulike prosjekter fra «tradisjonelle» til «agile»
• Prosjektmål, gevinster og gevinstrealisering
• Prosjektorganisering, roller, ansvar og myndighet
• Prosjektfabrikken med det sunne prosjektmiljøet
• Prosjektmodellen som oppskriften på god praksis i prosjektledelse
• Oppstart, planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
• Prosjekteierstyring og prosjektledelse
• Håndtering av usikkerhet
• Prosjektmodenhet, erfaringer og læring

Tema/innhold
• Prosjekt
• Prosjektledelse
• Prosjektorganisering
• Roller og ansvar
• Prosjektmodellen
• Prosjektmiljøet
• Business case
• Oppstart og planlegging
• Gjennomføring og avslutning
• Prosjektusikkerhet
• Prosjekteierstyring
• Vellykkede prosjekter

MODUL 2: PROSJEKTPLANLEGGING

I denne modulen vil du lære hvordan du kan planlegge et prosjekt, hva som bør være innholdet i en realistisk
prosjektplan, og viktigheten av å ha oversikt over gevinster før gjennomføringsfasen starter.

Viktige læringsmål
• Planleggingsprosessen
• Effektmål og resultatmål
• Arbeidsomfang, tidsplan, ressursplan og kostnadsestimat
• Analyse av usikkerheter og påslag for usikkerhet
• Sammenstilling av prosjektplanen
• Oppdatering av business case

Tema/innhold
• Prosjektplanlegging
• Prosjektmål
• Oppstart
• Arbeidsomfang
• Tidsplan
• Kostnadsestimat
• Usikkerhetsanalyse
• Prosjektplan

MODUL 3: PROSJEKTGJENNOMFØRING

I dette nettkurset vil du lære om grunnlaget for en vellykket gjennomføringsfase. Det er i gjennomføringsfasen vi får sett hvor
god prosjektplanen er når kartet møter terrenget. Prosjektledelsen skal nå benytte sin kompetanse til å få jobben gjort,
håndtere avvik, usikkerheter og endringer, og møte interessentenes forventninger. I tillegg er det viktig at prosjektet utfører
viktige avslutningsaktiviteter som evaluering av utførelse og dokumentasjon av erfaringer som kan bidra til at fremtidige
prosjekter blir enda bedre.

Viktige læringsmål
• Sentrale prosjektledelsesaktiviteter i gjennomførings- og
avslutningsfasen
• Oppstart av gjennomføringsfasen
• Fremdriftsoppfølging
• Håndtering av avvik og usikkerhet
• Håndtering av endringer
• Fremdriftsmøter og kommunikasjon
• Rapportering
• Overlevering og avslutning

Tema/innhold
• Prosjektgjennomføring
• God start
• Fremdriftsoppfølging
• Avvik
• Endringer
• Usikkerhet
• Fremdriftsmøter
• Avslutning

MODUL 4: PROSJEKTORGANISERING

I dette nettkurset vil du lære mer om viktigheten av at prosjekter er organisert på en god måte i forhold til linjeorganisasjonen,
at prosjektteamet består av prosjektleder og fagfolk med nødvendig kunnskap og ferdigheter, og at alle vet hvem som skal
gjøre hva.

Viktige læringinsmål
• Samspillet mellom linjeorganisasjon og prosjekter
• Viktigheten av å skape en god prosjektfabrikk
• Definisjon av roller og ansvar
• Prosjektleders og prosjekteiers roller og ansvar i praksis
• Prosjektteamet fra oppstart til avslutning
• Utforming av prosjektmandat
• Ulike organiseringsmodeller for prosjekter
• Sammensetning og utvikling av effektive prosjektteam
• Håndtering av interessenter og kommunikasjon

Tema/innhold
• Prosjektorganisering
• Prosjektteamet
• Roller og ansvar
• Prosjektmandat
• Prosjektleder
• Effektive prosjektteam
• Interessenter
• Prosjektets faser

MODUL 5: PROSJEKTMODELLEN

I dette nettkurset vil du lære mer om hvordan du kan bruke prosjektmodellen som en veileder til et vellykket prosjekt
og kunne tilpasse prosjektmodellen til utfordringer i ditt prosjekt.

Viktige læringsmål
• Hensikten med prosjektmodeller
• Faser og beslutningspunkter
• Prosesser, krav og aktiviteter i de ulike fasene
• Beslutningsprosesser
• Roller og ansvar
• Tilpasning av prosjektmodell
• Suksesskriterier

Tema/innhold
• Prosjektmodellen
• Før prosjektet starter
• Prosjektet
• Tilpasninger


I Prosjektskolen får du tilgang til 5 videobaserte e-læringskurs, sertifiseringstest og nedlastbare prosjektverktøy. Innholdet er en praktisk oversettelse av PRINCE2® og PMBOK® fra PMI til bruk i dine prosjekter.

Læringsprinsipper
Prosjektskolen er basert på "mikrolæringsprinsipper". Hypotesen er at man lærer best når man holder oppmerksomheten mot ett læringsmål i maksimalt 10-15 minutter, og at man lærer mye av å se korte pedagogiske filmer med tilhørende oppsummerende tekst og spørsmål. Prosjektskolen er bygget opp av kursmoduler med enkle og tydelige læringsmål og korte og kompakte leksjoner med video, støttetekst, spørsmål og booster quiz.