post
Se også

Samspill

Samspill er en høyaktuell gjennomføringsmodell der alle jobber mot et felles mål og arbeidet gjennomføres av en integrert organisasjon. Partene gjennomfører prosjektet basert på en kommersiell modell med deling av gevinst og risiko. Kritiske suksessfaktorer er tillit, et velfungerende team og en god samarbeidskultur.

Prosessen for å velge rett partner kan være utfordrende, spesielt i offentlige konkurranser hvor man har begrenset frihetsgrad. Forutberegnelighet og likebehandling er grunnleggende prinsipper som skal ivaretas. Med tidlig involvering av ulike aktører skal det i prosjektutviklingsfasen skapes løsninger som gir høy verdi, og betingelser skal forhandles. I gjennomføringsfasen skal man styre godt og sikre kontroll slik at prosjektmålene oppnås og partenes felles mål sikres.

Samspill som gjennomføringsmodell kan gi optimaliserte løsninger, bedre kontroll, økt verdi og godt samarbeid – forutsatt at man tar ut potensialet. Når man designer en gjennomføringsmodell for samspill, kreves det en helhetlig forståelse for alle dimensjonene av samspill – det er ikke tilstrekkelig med kontraktforståelse. Videre, holder det ikke å designe en god modell, den må settes ut i live i prosjektet.

Grunnleggende faktorer for å lykkes med samspillsprosjekter er:

  • Oppdragsgiver er bevisst på hva man ønsker med samspillet
  • Partene har omforente interesser
  • En kommersiell modell som støtter felles mål og åpenhet
  • Riktig team som har fokus på prosjektets mål
  • Samarbeidskultur basert på tillit
  • Tydelig organisering, prosjektledelse og prosjekteierstyring som er tilpasset samspillprosjektet
  • En god prosjektutviklingsfase som leder frem til et optimalt prosjekt, og enighet om målpris

Marstrand har utviklet et kursprogram i samspillprosjekter bestående av klasseromskurs og spesialisering (gjennomføres både digitalt og fysisk) for å imøtekomme et økende kompetansebehov i markedet. Vi gjør dette med et mål om å styrke bransjens evne til å lykkes med sine prosjekter, det være seg byggherrer, entreprenører, rådgivere eller leverandører.

Ved gjennomføring av alle de seks modulene i kursprogrammet kvalifiserer du til å bli «Sertifisert samspillsleder». For å motta sertifiseringsbevis må du dokumentere basiskompetanse i prosjektledelse, samt ta en avsluttende eksamen. For mer informasjon om «Sertifisert samspillsleder», se www.marstrand.no.

KURSPROGRAM OG PÅMELDING:

Grunnkurset består av to moduler:

  • Grunnkurs 1: «Samspillprosjekter» gir et overblikk over hva det innebærer å benytte seg av samspill som gjennomføringsmodell. Du får en god introduksjon til ulike varianter av samspill, hva du bør tenke på når du velger samspillsmodell og hva som er viktig for å lykkes. 
  • Grunnkurs 2: «Samspillkontrakter og konkurranse» er et kurs som tar for seg design av kontrakt og anskaffelsesprosess for samspillprosjekter. Kurset løfter både frem prinsipielle avklaringer og viktige tilpasninger av kontraktstekster. Meld deg på Grunnkurs 1 og 2.
  • «Grunnkurs i samspillprosjekter» gir en innføring i samspill som gjennomføringsmodell og samspillkontrakter og hvordan konkurranser for samspillsprosjekter gjennomføres.

Grunnkurs 2 forutsetter at man har tatt grunnkurs 1 «Samspillprosjekter». Grunnkurs 1 gir deg forståelsen for samspillprosjekter som du bør ha før du utarbeider kontrakt og gjennomfører en anskaffelsesprosess.

Spesialiseringen består av fire moduler:

Spesialisering 1:
«Evaluering og valg av team» tar for seg hvordan man kan forespørre og evaluere tilbudt team som del av anskaffelse. Evalueringen det her legges opp til innebærer også en vurdering av teamets evne til å jobbe som et team, inkludert hvordan man setter sammen og presenterer et optimalt

Spesialisering 2:
«Utvikling av team og samhandlingskultur» omhandler hvordan man går frem for å utvikle gode team med spesielt fokus på å integrere et team i et samspillprosjekt. Teamutvikling er spesielt viktig i samspillprosjekter der vi bygger et team med personer fra ulike organisasjoner.

Spesialisering 3:
Fokuserer på «Organisering og prosjekteierstyring» i samspillprosjekt. Samspillprosjekt trenger, som andre prosjekter, en virksomhetsledelse som bidrar til prosjektets suksess. Samspillprosjekter har en annen dynamikk enn tradisjonelle prosjekter og har med dette andre behov fra ledelsen.

Spesialisering 4:
«Praktisk gjennomføring av samspill» har fokus på viktige og praktiske sider av samspill, herunder prosjektutviklingsprosessen, estimering og forhandling om målpris og betingelser for gjennomføringsfasen. Erfaringsoverføring fra vellykkede samspillprosjekter inngår.

PRISER:

Medlemmer i Norges bygg- og eiendomsforening (NBEF) gis medlemspris på disse kursene.

Grunnkurs i samspillprosjekter (2 dager): kr 7 800 for medlemmer og kr 8 800 for andre
Grunnkurs, kun 1 dag: kr 4 400
Spesialisering (1 dag): kr 3 800 for medlemmer og kr 4 400 for andre
Pakkepris spesialisering (spesialisering + sertifiseringsavgift): kr 15 200 for medlemmer og kr 17 600 andre (verdi kr 20 200). Gjelder kun for deltakere som allerede har gjennomført «Grunnkurs i samspillprosjekter».
Sertifiseringspakke (grunnkurs, spesialisering + sertifiseringsavgift): kr 23 000 for medlemmer og kr 26 400 for andre (verdi kr 28 000)

FORELESERE:

Morten Aagaard har mer enn 30 års erfaring som leder, rådgiver og prosjektleder med prosjektorientert virksomhet innen BA-næringen, olje og gass-industrien og IT-bransjen som arbeidsfelt. Han har blant annet jobbet i domstolen, i industrien med ulike lederoppgaver og vært partner i konsulentfirma og advokatfirma.
Et av Mortens hovedfelt er tidlig fase av prosjekter. Han har ledet an utviklingen av kontrakt og gjennomføringsstrategier for flere av de store byggherrene i offentlig sektor, både for prosjekter og metodikk som del av styringssystemene. Morten arbeider med alle gjennomføringsmodeller, men har de siste årene hatt et spesielt fokus på samspill og teamutvikling. Han har bistått et stort antall prosjekter, utviklet metodikk for samspill, konkurransegrunnlag og kontraktmodeller. Han har undervist mer enn 1000 personer i samspillprosjekter.Forhandlinger og konfliktløsning har vært et interesseområde i mer enn 30 år. Morten er utdannet CORE NLP Coach, og har gode forutsetninger for å bidra til løsninger utenfor domstolen. Morten er en ettertraktet foreleser og får svært gode tilbakemeldinger.

Lars Kristian Hunn har over 20 over års erfaring som strategisk og operativ leder fra virksomhetsutvikling i industri og byggebransje, med spisskompetanse i tverrfaglig samhandling.
Lars Kristian har en spesiell evne til raskt å etablere god samhandling i prosjekter og han brenner for å bygge tverrfaglige team som får folk til å prestere så bra som mulig på så kort tid som mulig.
Gjennom erfaringer fra over 30 store prosjekter utviklet han en metode for adferds- og personlighetsbasert team- og kulturbygging (Team- og prestasjonsledelse: bransjepris for beste metode å bygge team i 2017). Denne metoden bruker nå Marstrand for å hjelpe kundene med evaluering, utvelgelse og utvikling av høyt presterende team.
Lars Kristian foreleser og forsker ved NMBU og NTNU. Han er en foredragsholder som engasjerer og har omfattende erfaring på utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogram og ulik kursvirksomhet

Erik Dammen har over 20 års erfaring fra arbeidslivet som leder, rådgiver, kursleder, prosjektleder og prosjekteier. Han har gjennom hele karrieren jobbet på tvers av ulike bransjer, på både kunde og leverandørsiden i offentlig og privat virksomhet. Han har jobbet for BA-næringen, olje og gass, energi, IT og forvaltning.
Han har gjennom karrieren vært rådgiver, veileder og lært opp ca. 15 000 ledere, prosjekteiere og prosjektledere som del av ca. 50 forbedringsprogrammer. Erik er en etterspurt taler, foredragsholder og kursleder. Bare de siste to årene har Erik holdt ca. 50 kurs for både kunde og leverandørorganisasjoner som del av forbedringsprogrammer, med en gjennomsnittlig evaluering på 5.5/6.

Tobias Saltveit har 12 års erfaring fra bygge- og entreprenørbransjen. Tobias har de siste årene solid erfaring fra prosjektutvikling og gjennomføring av Bispevika prosjektet i tett samhandling med kunde Oslo S Utvikling. Her har gjennomføringsstrategi, teamutvikling og samhandling vært sentrale begreper.
Kontraktstrategi, kontrahering og operativ ledelse av større tverrfaglige prosjekteringsgrupper er en styrke hos Tobias. Operasjonalisere teambygging mellom kontraktsparter har vært en suksessfaktor for han arbeidshverdag.
Han har også vært en aktiv del av Lean miljøet i Norge deriblant som styremedlem i Lean Construction Norge. Gjennom hans VDC sertifisering fra Standford University har implementering av Lean, VDC og digitale løsninger har vært en sentral del av hans arbeid de siste årene.

Lars Petter Fritzsønn har 15 års erfaring fra utvikling og gjennomføring av prosjekter i spennet fra enkle og tradisjonelle til store og komplekse byggeprosjekter.  
Lars Petter har solid kompetanse på ulike prosjektgjennomføringsmodeller, samspill og partnering, utvikling av verdikjeder og integrerte organisasjoner, utvikling av digitale løsninger og forretningsbasert samhandling. Videre har han arbeidet mye med virksomhetsstyring, gjennomføringsstrategi for prosjekter og utvikling av systemer for prosjektstyring  
Som leder av prosjektorganisasjoner og porteføljer har Lars Petter omfattende erfaring med teamutvikling, prestasjonsledelse, industrialisert bygging, VDC, LEAN og nye digitale løsninger. Han har også ledet prosjektvirksomhet med ambisiøse målsetninger og gjennomført endringsprosesser i verdikjeden.

Mikkel Hessen har 10 års erfaring med rådgivning for offentlige og private virksomheter knyttet til juridiske problemstillinger, kontraktstrategier, anskaffelser og prosjektgjennomføring.
Kontraktsrett og juridiske problemstillinger rettet mot prosjektorientert virksomhet, samt bistand innen generell forretningsjuss er Mikkels hovedsakelige arbeidsområder.
Med god teknisk forståelse, har Mikkel opparbeidet seg god kunnskap om entrepriseprosjekter. Han har erfaring med prosjekter innen en rekke segmenter, deriblant totalentrepriser og samspillskontrakter. Han er godt kjent med NS standardene, og har hatt ansvar for utarbeidelse av kontraktsdokumenter på en rekke prosjekter.
Mikkel er en erfaren foredragsholder innen Contract Management.

Morten Christensen har 35 års erfaring fra bygge- og anleggsnæringen. Mortens hovedfokus er kontrakt og gjennomføringsstrategi, konkurranser, prosjektutvikling og gjennomføring av samspillsmodeller. Han benyttes som samspillskonsulent i et stort antall prosjekter. Med kombinasjonen av operativ erfaring og god forståelse av samspill bistår han både byggherrer, rådgivere og entreprenører i å lykkes med gjennomføring av prosjektene i samsvar med felles mål.
Han har utviklet kontraktmodeller og kurs innen samspill som gjennomføringsmodell og bistår ulike organisasjoner med kompetanseutvikling og virksomhetsprosesser innen dette feltet. Morten er en erfaren og etterspurt foreleser.

Paul Torgersen har 25 års erfaring fra arbeidslivet som leder, rådgiver og prosjektleder fra prosjektorientert virksomhet innen BA-næringen, Forsvaret, IT-bransjen, infrastruktur (kraft, telenett, jernbane og vei), olje- og gass-industrien og offentlig sektor. Han ledet oppbygging av Metier Consulting i perioden fra oppstarten i 2000 til 2016 hvor virksomheten hadde 65 ansatte og 150 millioner kroner i omsetning. Han har tidligere erfaring fra Det norske Veritas og Norske Skog.
Han har ledet prosjektet Politiets nasjonale beredskapssenter siden oppstarten av forprosjektet i 2016.. Politiets Nasjonale Beredskapssenter, er statens pilotprosjekt på samspill. Prosjektet er et foregangsprosjekt for verdistyrt prosjektutvikling, styring og ledelse på alle nivåer og god samarbeidskultur. Det gjennomføres nå en utstrakt kompetanseoverføring fra dette prosjektet til andre samfunnskritiske prosjekter.
Paul er også uavhengig kvalitetsikrer og rådgiver for prosjekteiere i store samfunnskritiske investeringsprosjekter. Paul har ledet og deltatt i en rekke forbedringsoppdrag. Oppdragene har bestått i ledelse av strategiprosesser, vurdering av prosjektgjennomføringsevne, utvikling og implementering av policy for prosjekteierstyring, organisasjonsutvikling, kurs og forbedringsworkshops for ledelsen og ansatte, samt utbedring av prosjektrammeverk.
Foredrag og kompetanseutvikling er et av hans hovedfelt. Han er en etterspurt foreleser og bidragsyter innenfor temaer som prosjekteierstyring, prosjektledelse, samspillkontrakter og verdistyrt prosjektutvikling.