Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post

Subsea Lifting Operation Conference

Målet med konferansen er å forbedre forståelsen av operasjonelle problemstillinger og å koble sammen designspesialister, personer ansvarlige for valg av konsepter og installasjonsentreprenørene.

KranTeknisk Forening (KTF) fortsetter suksessen med sitt årlige møteforum for personer som jobber med undervannsløfteoperasjoner.

6. og 7. desember 2022, Clarion Hotel Air, Sola
MELD DEG PÅ HER

Des 6th and 7th 2022, Clarion Hotel Air, Sola, Norway
BOOK NOW

See below for the English translation.

The Subsea Lifting Operation Conference arrangeres en gang i året og er en 2-dagers konferanse.
Se oversikt over alle konferanser og kurs innen kran og løft her.

Målgruppe

 • Ingeniører i selskaper som driver prosjektering/drift av undervannskonstruksjoner og marine entreprenørselskaper
 • Personal i undervannsingeniørselskaper og andre selskaper som utfører design av undervannskonstruksjoner og annet utstyr og verktøy som brukes i en operasjon
 • Kompetente personer for offshorekraner og løfteinnretninger
 • Leverandører av spesialverktøy og utstyr for undervannsløfteoperasjoner
 • Myndigheter og andre kontrollfunksjoner
 • Garantimålere
 • Driftsansvarlig personell i oljeselskaper

KranTeknisk Forening

KranTeknisk Forening (KTF) får ofte beskjed om at undervannsløfteoperasjoner har overskredet kostnadsbudsjettet med flere millioner kroner på grunn av manglende kunnskap innen relevante fagområder. Ofte overskrides kostnadene fordi operasjonsvarigheten er lengre enn planlagt. Konferansen vil derfor fokusere på de ulike fasene av en undervannsinstallasjonsoperasjon og vil være å presentere og utveksle kunnskap om kritiske temaer for marine operasjoner som involverer undervannsløft.
Les mer om KranTeknisk Forening her.

Kran løft subsea lifting

The aim of the conference is to improve the understanding of operational issues and to connect design specialists, people responsible for selection of concepts and the installation contractors.

The Norwegian Society of Lifting Technology (NSLT) continues its success with its annual meeting forum for people working with subsea lifting operations.

BOOK NOW

The Subsea Lifting Operation Conference is held once a year and is a 2-days conference.
See an overview of all conferences and courses within crane and lifting HERE.

Target group

 • Engineers in companies engaged in design/operation of subsea structures and marine contractor companies
 • Personnel in subsea engineering companies and other companies performing design of subsea structures and other equipment and tools used in an operation
 • Competent persons for offshore cranes and lifting appliances
 • Suppliers of specialised tools and equipment for subsea lifting operations
 • Authorities and others formulating recommendations or evaluation criteria and undertakes control functions
 • Warranty surveyors
 • Operational responsible personnel in oil companies.

Norwegian Society Of Lifting Technology

The Norwegian Society of Lifting Technology (NSLT) is often informed that subsea lifting operations have exceeded the cost budget by several million NOKs due to lack of knowledge within relevant disciplines. Often the costs are exceeded because the operation duration is longer than planned. The conference will therefore focus on the various phases of a subsea installation operation and will be to present and exchange knowledge about criticals topics of marine operations involving subsea lifts.
Read more about The Norwegian Society of Lifting Technology.