Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
post
post

Kurs: World Class Maintenance vedlikeholdsleder og vedlikeholdstekniker

Hva gjør din bedrift for å sikre en velfungerende og fremtidsrettet vedlikeholdsorganisasjon?

Vedlikehold er en av de viktigste konkurransefaktorene for fremtidsrettete bedrifter. Derfor er det viktig å ha moderne og riktig kompetanse!

Vi tilbyr WCM kursene 1 gang i året. HER finner du oversikt over alle WCM kursene.

Opplæringen er utviklet av Norsk Forening for Vedlikehold for å gi deltakerne en bred og oppdatert kompetanse innen vedlikeholdsområdet. Opplæringen bygger blant annet på NS EN 15628 Vedlikehold /Kvalifikasjonskrav for vedlikeholds-personell og kravspesifikasjon utarbeidet av EFNMS (European Federation of National Maintenance Society).

5 MODULER

Opplæringen er delt opp i 5 faglige moduler, hvorav en modul er besøk hos ledende nordisk/europeisk industri. Undervisningen vil skje gjennom forelesninger, gruppearbeid, workshop, plenumsdiskusjoner og selvstudium. Dokumentasjon fra kursene er omfattende og består av lærebok, internasjonale standarder, faglige artikler og notater.

KRAV TIL KOMPETANSE

Den europeiske standarden NS-EN 15628:2014 Vedlikehold Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell angir krav til kompetanse og nødvendig kunnskap, så vel som til grunnleggende kvalifikasjoner og kvalifikasjonsmål. Disse kravene anbefales brukt for å oppnå en bestemt kvalifikasjon, og for å sikre høyt kvalifisert personell i de forskjellige funksjonene og/eller stillingene innenfor vedlikehold.

NS-EN 15628:2014 angir kvalifikasjonskrav for personell når det gjelder oppgaver som skal utføres innenfor vedlikehold av fabrikk/verk, infrastruktur, bygg og produksjonssystemer og omfatter teknisk vedlikehold. Standarden gir veiledning for å definere kunnskap, ferdigheter og kompetanse som kreves for kvalifisering av vedlikeholdspersonell.


VEDLIKEHOLDSLEDER

world-class-maintenance-vedlikeholdsledelse

Basert på bedriftens overordnede mål er vedlikeholdslederen ansvarlig for å sikre at bedriften har den tilgjengelighet,
kapasitet og sikkerhet som kreves.

Vedlikeholdslederen vil få kompetanse i:

• definere og utvikle vedlikeholdsmål, strategier og policyer
• definere og utvikle vedlikeholdsprosesser
• utvikle fremtidens vedlikeholdsorganisasjon
• sikre høy tilgjengelighet, pålitelighet, sikkerhet og god vedlikeholdstilpasning,
• utvikle en god vedlikeholdsfunksjon og metoder for kontinuerlig forbedring
• utarbeide og følge opp vedlikeholdsbudsjetter, vedlikeholdsgjennomføring, krevd funksjon og teknisk tilstand
av bygg, anlegg og produksjonssystemer
• utvikle kontrakter og følge opp leverandører

MÅL

Deltakerne skal lære og forstå de grunnleggende begreper, teknikker, analysemetoder, konsepter og angrepsområder for å oppnå
kostnadseffektiv vedlikeholdsfunksjon og høy tilgjengelighet. Deltakerne vil etter endt kurs inneha en kompetanse som vil bli etterspurt
i fremtiden.

MÅLGRUPPE

Kurset er beregnet for ledere og annet personell som har ansvar innen vedlikehold og drift i produksjons- og prosessindustri, energiselskaper,
offentlig forvaltning og leverandører av vedlikeholdstjenester, samt forskningsmiljøer, universiteter og skoler. Kurset vil
være godt egnet for de som ønsker å gjøre en karriere innen fagområdet.

SENTRALE TEMAER I KURSET

• World Class Maintenance
• Innføring i vedlikehold og driftssikkerhet
• Asset Maintenance Management
• Value Driven Maintenance
• Maintenance 4.0 / Smart Maintnance
• Sensorer og sensor management
• Vedlikeholdsstyring og styringsmodeller
• Vedlikeholdsledelse og vedlikeholdskonsepter
• Industri 4.0 og digitalisering
• Vedlikeholdsplanlegging og – gjennomføring
• Prediktivt vedlikehold og tilstandskontroll
• Indikatorer og benchmarking
• OEE og PLI (Profit Loss Indicator)
• Vedlikeholdsterminologi
• Vedlikeholdsorganisering
• Driftssikkerhet under design
• Pålitelighet
• Klassifisering og kritikalitet
• Optimalisering
• RCM
• LCC og LCP
• Systemanalyse og analytiske teknikker
• Sikkerhet og sårbarhet
• Reservedeler
• Aldring og restlevetid
• CMMS og integrerte styringssystemer
• Datafangst, -analyse og prediksjon
• RCA og Ischikawa
• 5S / 7S
• Produksjonsstyring
• Industrielle prosesser
• Lean
• Slitasje og årsaksanalyser
• Revisjonsstanser og Pit Stop
• Nye internasjonale standarder
• Industrimeldingen
• Factory of the future
• Society 5.0
• Maskinlæring
• Deep learning methods
• Analytic tools
• Veien videre – eksempler fra industri og myndigheter

EKSAMEN

Sertifiseringen baserer seg på eksamen og praktisk erfaring. Eksamen er frivillig, og det er ikke noe krav om at deltakerne går opp
til eksamen. For krav til kunnskap og kompetanse til sertifisering se www.norsksertifisering.no. Eksamen avlegges på 1 dag og blir
arrangert 1 – 2 måneder etter avsluttet kurs.


VEDLIKEHOLDSTEKNIKER

Moderne-vedlikehold-industri

Young mechanic in a garage

Basert på vedlikeholdsmålene bør kompetansen til vedlikeholdsteknikeren ha selvstendig utførelse av vedlikeholdsoppgaver.

Vedlikeholdsteknikeren vil få kompetanse i:

• planlegge, gjennomføre og følge opp vedlikeholdsaktiviteter - forebygende og korrigerende • utvikle og følge opp regler og prosedyrer for sikkerhet, helse og miljø
• sikre tilgang på materiell, verktøy og utstyr som er nødvendig for vedlikehold
• evaluere og kvalitetssikre vedlikeholdsoppgavene
• utvikle og sikre bruk av systemer for IKT (informasjonsteknologi og kommunikasjonsteknologi)

MÅL

Deltakerne skal lære å ha kjennskap til kvalitet, miljø og lovverk innen vedlikehold.

MÅLGRUPPE

Kurset henvender seg til mekanikere, elektrikere, automatikere, mekatronikere som arbeider innenfor vedlikehold, arbeidsledere /
formenn / planleggere innenfor vedlikehold, personell med vedlikeholdsansvar, vedlikeholdsteknikere / -ingeniører og driftsoperatører
med viktige vedlikeholdsoppgaver.

SENTRALE TEMAER I KURSET

• World Class Maintenance
• Vedlikehold i bedriftsperspektiv
• Industri 4.0. og Maintenance 4.0
• Vedlikeholdsoppgaver og utfordringer for utførende personell
• Tekniske utfordringer og løsninger
• Driftssikkerhet og økonomi
• Vedlikeholdsterminologi
• Vedlikeholdskonsepter
• Arbeidsprosesser
• Vedlikeholdsplanlegging og –gjennomføring
• Vedlikeholdsstyring og organisering
• Vedlikeholdsstandarder og lovverk
• Vedlikeholdsdokumentasjon
• Vedlikeholdskontrakter
• Fremtidens vedlikeholdsoperatør Pumper og tetninger
• Vedlikeholdsanalyse og feilsøkningsmetodikk
• Tilstandskontrollmetoder
• Reservedeler
• Sårbarhet og sikkerhet Industri 4.0
• Pålitelighet og driftssikkerhet
• Benchmarking
• SAFETY
• Støttesystemer
• Bruk av IT i vedlikehold
• CMMS
• Materialteknologi
• Hydraulikk /pneumatikk
• Pumper og tetninger
• Lager, gir, oppretting og transmisjonsteknikk
• Maskinforskriften og arbeidsmiljøloven
• Automatisering og PLS
• Elektro
• Kvalitet og miljø
• Engelske tekniske ord og uttrykk
• Reservedeler
• Business Case
• Asset Management
• Viktigheten av sertifisering i Europa
• Bedriftsbesøk hos ledende svenske bedrifter

EKSAMEN

Eksamen er frivillig, og det er ikke noe krav om at deltakerne går opp til eksamen. Eksamen avlegges på 1 dag og blir arrangert 1 – 2 måneder
etter avsluttet kurs.

FAGANSVARLIG

PER SCHJØLBERG er faglig ansvarlig for kurset og er ansatt på NTH. I de siste 10 årene har han blant annet arbeidet med vedlikeholdskonsepter, vedlikeholdsstrategier,
audits, WCM, vedlikeholdsstyring og effektivisering av vedlikeholdsfunksjonen samt Maintenance 4.0.

Per Schjølberg er også en aktiv deltaker innen internasjonalt arbeid.
Han er styremedlem innen vedlikehold i IEC og CEN.

Han er også NFVs representant i EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies),
samt nestleder i Norsk Forening for Vedlikehold (NFV). Han er en aktiv rådgiver både for myndigheter og
bedrifter innfor sitt fagområde, og blir ofte benyttet som foredragsholder og diskusjonspartner.

Forelesere
Du vil på kursene møte anerkjente og kompetanserike forelesere fra inn- og utland.

EFNMS

European Federation of National Maintenance Societies er en uavhengig organisasjon som består av 25 nasjonale vedlikeholdsforeninger i Europa.

Norsk Forening for Vedlikehold

Vi tilbyr kurs og konferanser som gir deg faglig kompetanse på flere nivåer, både rettet mot strategisk, taktisk og operativt nivå. World Class Maintenance – Vedlikeholdsledelse og World Class Maintenance – Vedlikeholdstekniker er våre flaggskip innen vedlikehold og gir en anerkjent sertifisering. Kursene er basert på europeisk norm NS-EN 15628 Vedlikehold – Kvalifikasjonskrav for vedlikeholdspersonell.
Les mer om Norsk Forening for Vedlikehold her.