Nettkurs - Jus

 • 06.12.2022–08.12.2022
 • 2,5 DAGER
 • Interaktivt nettkurs
 • Jus

Plan- og bygningsloven og forskriftene

I dette 3-dagers grunnkurset om Plan- og bygningsloven vil vi dekke byggesaksdelen i full bredde og du vil få økt forståelse for plan- og bygningsloven, samt forskriftene.

 • 06.12.2022–08.12.2022
 • 2,5 DAGER
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 11000,-

Målgruppe

 • Prosjekterende
 • Byggende
 • Søkende
 • Alle som jobber med byggesaker i kommuner
 • Alle som jobber med byggesaker i næring
 • De som skal sette seg inn i reglene forfra
 • De som vil ha en god repetisjon

Informasjon

Byggereglene er i stadig endring og det gjør det krevende å følge med. Dette grunnkurset om Plan- og bygningsloven dekker byggesaksdelen i full bredde.
Mange av reglene har som mål å redusere byggskader, og det er fokus på brukskvaliteter, helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Det er også økt fokus på at foretakene er kvalifiserte og følger reglene. Reglene om ansvarsrett er endret, og det er skjerpede energikrav.

Kurset tar opp følgende regler

 • Plan- og bygningsloven, PBL
 • Byggesaksforskriften, SAK10
 • Byggeteknisk forskrift, TEK17
 • Forskrift om dokumentasjon av byggevarer, DOK

Plan- og bygningsloven fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. En viktig oppgave er å forebygge og å løse konflikter. Det gjelder for arealbruk, så vel som for det enkelte byggetiltak.

For byggetiltak setter byggereglene krav på flere nivåer

 • Byggevarer skal være egnet og ha dokumenterte egenskaper
 • Byggverkene skal stemme med arealplaner
 • Kommune skal behandle byggesaker og føre tilsyn
 • Byggeprosessen skal ha kvalifiserte aktører
 • Prosjektering, bygging og søknad skal kvalitetssikres
 • Byggearbeid skal kontrolleres
 • Byggverkene skal ivareta helse, miljø, sikkerhet, estetikk og brukbarhet.

Plan- og bygningsloven er en «ja-lov». Dette innebærer at tiltakshavere skal ha rett til å gjennomføre tiltak som ikke er i strid med lov, forskrift eller plan. Plan- og bygningsloven har fokus på byggekvalitet. Mange av reglene har som mål å redusere byggskader. Men det er også fokus på brukskvaliteter, helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Dette er krav som er styrende for hvordan byggverket skal prosjekteres og bygges. Reglene om sikkerhet, energi- og miljø og om universell utforming gir strenge føringer for bygningsutforming og bygging.

Prosjektering og bygging skal forestås av foretak som kan lage gode byggverk som stemmer med de kravene som er satt. Det er derfor krav til ansvarsrett i hver enkelt byggesak, med sterk vekt på fagdeling. For å ha ansvarsrett må foretaket ha riktig kompetanse, kvalitetssystem og kunne reglene. Det må dokumenteres på riktig måte ved tilsyn, helst med sentral godkjenning som forenkler den jobben.

Arbeider med søknadspliktige tiltak skal dekkes av foretakenes kvalitetssystemer. I tillegg skal det være uavhengig kontroll på viktige og kritiske områder.

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det forutsetter søknad til kommunen for de aller fleste byggverk. Loven har en rekke føringer for kommunikasjon i byggesak. De må følges. Selv om det i praksis er gjort mye for å standardisere kommunikasjonen med blanketter og dataløsninger, er det krevende å gjøre det på den rette måten.

For de som behøver detaljkunnskaper tilbyr vi også kurs om TEK17, uavhengig kontroll og om å søke tillatelse.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprettet og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena or kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gustav Pillgram Larsen

Daglig leder, Gustav Pillgram Larsen AS

Gustav Pillgram Larsen var i mange år sentral i utviklingen av byggereglene i sin jobb som ass. direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er nå en meget anerkjent foreleser med dyp innsikt i PBL og forskriftene som vi får veldig gode tilbakemeldinger på fra kursdeltakerne våre.

Dato og tid

 • Dag 1: 06.12.2022 09:0016:45
 • Dag 2: 07.12.2022 09:0016:30
 • Dag 3: 08.12.2022 09:0013:00

Program

Dag 1 – 06.12.2022

09.00 Plan- og bygningsloven (pbl) og byggesaksforskriften (SAK10)

Byggereglenes hovedgrep

 • Hva er reglene til for?
 • Reglenes oppbygging med mer detaljer i lov.
 • Veiledninger. Overgangsbestemmelser og ikrafttreden

Byggesaksregler, søknadsplikt, innhold og behandling av søknader

 • Tiltak som krever søknad og tillatelse
 • Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
 • Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
 • Søknad og dokumentasjon
 • Forholdet til naboer og berørte fagmyndigheter
 • Forhåndskonferanse
 • Saksbehandling der det er innvilget særskilt dispensasjon
 • Plassering av tiltak
 • Delt tillatelse
 • Tidsfrister
 • Ferdigstillelse
 • Ferdigstillelse. Rapportering av endelig plassering

12.00 – 13.00 Lunsj

Godkjenning og ansvar

 • Godkjenning av foretak
 • Krav til foretakenes system
 • Krav til utdanning og praksis
 • Ansvar
 • Sentral godkjenning
 • Kommunen og ansvarsrett
 • Tilsyn og ansvarsrett
 • Personlig ansvarsrett for selvbygger

Planregler

Ca. 16.45 Slutt

 

Dag 2 – 07.12.2022

09.00 Start

Kvalitetssikring og kontroll

 • Krav til uavhengighet for kontrollforetak
 • Obligatorisk krav om kontroll
 • Krav om kontroll etter kommunens vurdering
 • Tidsavgrensede kontrollområder
 • Unntak fra krav om uavhengig kontroll
 • Generelle krav til gjennomføring av kontrollen

Tilsyn

 • Tilsynsplan
 • Tilsynsrapport
 • Tidsavgrensede krav om tilsyn

Sanksjoner, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

 • Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr
 • Gebyrenes størrelse
 • Utmåling av overtredelsesgebyr
 • Forholdet til andre lover

Estetikk

12.00 – 13.00 Lunsj

Dokumentasjon av byggevarer

Byggteknisk forskrift TEK17

 • Oversikt over TEK17

Dokumentasjon for oppfyllelse av krav

 • Dokumentasjon av løsninger og utførelse

FDV dokumentasjon

Grad av utnytting, beregnings- og måleregler

Sikkerhet og bæreevne

 • Personlig og materiell sikkerhet
 • Sikkerhet mot naturpåkjenninger
 • Konstruksjonssikkerhet

Opparbeidet uteareal og plassering av byggverk

 • Krav til atkomst og parkering
 • Universell utforming – krav til uteoppholdsarealer

Planløsning og bygningsdeler i byggverk

 • Krav til universell utforming – hva innebærer det?
 • Krav til tilgjengelig boenhet – hva utløser krav og hvordan dekker vi kravene?

Ytre miljø

 • Avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse
 • Utvalgte naturtyper

Ca. 16.30 Slutt

 

Dag 3 – 08.12.2022

09.00 Start

Sikkerhet ved brann

 • Risikoklasser og brannklasser
 • Bæreevne og stabilitet ved brann
 • Spredning av røyk og ild – hvordan forhindre spredning og smitte
 • Utfordringer knyttet til universell utforming
 • Hensyn til beboere/brukere med nedsatt funksjonsevne
 • Automatiske slokkeanlegg
 • Brannalarmanlegg
 • Tilrettelegging for slokking og redning

Miljø og helse

 • Radonforebyggende tiltak
 • Innemiljø – fokusområder
 • Krav til frisklufttilførsel i våre bygg
 • Lyd, lys, fukt

Energi

 • Energitiltak
 • Energiramme
 • Energikilder – krav til installasjoner og anlegg

13.00 Slutt

 • «En svært god foreleser»
 • «Meget bra kompendie som fungerer som fremtidig oppslagsverk»
 • «Glimrende med kombinasjonen av PBL og forskriftene (SAK og TEK) i samme kurs. Veldig nyttig å se sammenhengen»

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

11000,-
Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

12200,-
Pris for ikke-medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

 

 • Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder.

Kanskje du også er interessert i disse kursene?

Nettkurs

Interaktivt nettkurs

Oppbygging av vedlikeholds- og utviklingsplan

– basert på strategier og NS 3424 I dette nettkurset vil vi se nærmere på vedlikeholds- og eiendomsstrategier med eksempler. Du øker din kompetanse og forståelse, og vil se nytteverdien i å bruke NS 3424 som verktøy. Dette er trinn 2 av 2 uavhengige 4-timers temakurs. Trinn 1 er kurset «Innføringskurs i tilstandsanalyse etter NS 3424».