Bygg-jus-rådgivningskontraktene-wordpress

Nettkurs - Jus

 • 31.08.2021–01.09.2021
 • 09.00-15.30
 • Interaktivt nettkurs
 • Jus

Dette arrangementet er avsluttet.

Rådgivningskontraktene NS 8401 – NS 8402

NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid.

Mulighet til fortløpende å stille spørsmål til våre to meget dyktige foreleserne.

 • 31.08.2021–01.09.2021
 • 09.00-15.30
 • Interaktivt nettkurs

Målgruppe

Prosjekteiere og byggherrer, entreprenører samt arkitekter, rådgivende ingeniører, prosjekt- og byggeledere og andre rådgivere innenfor bygg- og anleggssektoren.

Informasjon

Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe.

 

Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet. Han vil kunne utarbeide de overordnede planer for prosjektet, gjennomføre nærmere utredning av behov, programmere og prosjektere. Rådgiveren vil kunne bli engasjert til å lede hele eller deler av prosjektet og til å kontrollere andres utførelse. Han vil kunne være rådgiver for prosjekteier, byggherre og entreprenører samt være underrådgiver for andre rådgivere.

 

I kurset gjennomgås sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper; Valg av kontraktsmodell – totalrådgivning, delte kontrakter eller gruppekontrakt. Valg av honorartype – fastpris eller timehonorert oppdrag. Budsjett- eller takpris. Reglene om betaling og tilbakehold av honorar. Inngåelse av kontraktene – direktekontrahering eller etter konkurranse. Tolking av kontrakten – hvilket arbeid er en del av oppdraget? Endringsreglene. Frister og sanksjoner ved forsinkelse. Rådgivningsfeil og erstatningsansvar. Forsikringsdekning.

Begge foredragsholderne vil delta aktivt under samtlige foredrag. Dette er en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt tema som tas opp vil bli forklart av foredragsholderne, deretter vil praktiske eksempler og oppgaver bli gjennomgått i plenum for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og ytringer fra publikum.

Se Lasse Simonsen og Arne Scott fortelle om kurset her

Medarrangører: RIF, Tekna og Nito

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lasse Simonsen

Professor dr. Juris, Universitetet i Oslo

Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arne Scott

Selskapsadvokat, Norconsult AS

Arne Scott er selskapsadvokat i Norconsult. Han har vært partner i advokatfirmaene Pacta og Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

Dato og tid

 • Dag 1: 31.08.2021 09:0015:30
 • Dag 2: 01.09.2021 09:0015:30

Program

Lunsj kl. 12.00-12.30 begge dager

Dag 1 – 31.08.2021

08.45 Vi kobler oss på nett

09.00 Kursstart

1 Kontraktsmodellene
1.1 Totalrådgivning og delte kontrakter – siderådgivning

 • Ansvar for egne kontrakter – Identifikasjon
 • Forsikringsdekning

1.2 Gruppeavtaler

 • Frivillig eller pålagt gruppe
 • Omfanget av solidaransvaret
 • Ansvaret i regressomgangen
 • Internavtalen
 • Forsikringsdekning

2 Honoraret til rådgiveren

2.1 Honorartypene, når kommer de til anvendelse

2.2 Avtale om fastpris

 • Indeksregulering
 • Utgiftsdekning, reiser og møter

2.3 Avtale om timehonorering

 • Direkte og indirekte kostnader
 • Hvilke timepriser gjelder
 • Bytte av nøkkelpersoner

2.4 Honoraroverslag og honorarbudsjett

 • Oppsett av et budsjett
 • Varslingsplikten
 • Preklusjonsreglene

2.5 Timehonorering med tak

3 Utbetaling av honoraret

3.1 Betalingsreglene

3.2 Faktureringsplan

 • Hva omfattes
 • Justering av planen

3.3 Sluttoppgjør

 • Retten til å korrigere et sluttoppgjør
 • Gjelder det noen innsigelsesfrist?

3.4 Omtvistede fakturaer

 • Oppdragsgivers tilbakeholdsrett
 • Motkrav, sikkerhet og forsikringsattest
 • Innsigelser

4 Ytelse og framdrift

4.1 Ytelse

 • Sammenhengen mellom oppdragsbeskrivelsen og vederlagsformatet
 • Beskrivelsen av prosjektet og rammebetingelsene
 • Ytelsen: Krav til prosessen og til produktene som skal leveres
 • Tolkingsregler: sedvane og formålsbetraktninger
 • Privatrettslige og offentligrettslige normer

4.2 Framdrift

 • Bindende frister og uforpliktende målsettinger
 • Hva er forskjellen på en fremdriftsplan og en leveranseplan?

15.30 Slutt for dagen

 

Dag 2 – 01.09.2021

09.00 Kursstart

5 Inngåelse av kontrakten

5.1 Direktekontrahering

 • Privat sektor og avrop på rammeavtaler i offentlig sektor
 • Forfatterregelen – NS 8401 pkt 4.2.2
 • Avtaleinngåelsen – Oppdragsbekreftelse og avtaledokument. Er dette nødvendig eller hensiktsmessig?

5.2 Kontrahering etter konkurranse

 • Hovedregelen i offentlig sektor
 • Konkurransefaktorene – tildelingskriteriene
 • Forfatterregelen – NS 8401 pkt 4.2.3
 • Avtaleinngåelsen

6 Endring av kontraktsforpliktelsene

6.1 Oversikt

6.2 Endringsordre

 • Retten til å pålegge endringer
 • Formkravene
 • Endringsordreprosedyren

6.3 Irregulære endringsordre

 • Fullmaktsreglene
 • Plikten til å varsle
 • Svarplikten
 • Omtvistede endringsordre, hoppeplikten

6.4 Oppdragsgivers medvirkningssvikt

6.5 Vederlagsjustering som følge av endring

 • Basisregelen, forholdsmessighet
 • Individuell justering, timehonorering
 • Rettspraksis

8 Prosjekterings- og rådgivningsfeil

8.1 Profesjonsnormen

 • Strengt uaktsomhetsansvar, Rt-1995-1350
 • Slingringsmonn, HR-2018-1234
 • Bevisbyrden, identifisere årsaksforholdet

8.2 Uriktig faktum

 • Oppdragsgivers behov
 • Uriktige fysiske rammebetingelser, rettspraksis

8.3 Rettsvillfarelse

 • Forskrifter
 • Norsk standard, rettspraksis

9 Oppdragsgivers sanksjoner når det foreligger feil

9.1 Frister for å fremme krav

 • Reklamasjonsreglene
 • Foreldelse

9.2 Krav om retting og prisavslag

9.3 Erstatning

 • Oppdragsgivers tap, differansebetraktning
 • Kravet til årsakssammenheng
 • Delt risiko

9.4 Forsikringsplikten

 • Forsikring og ansvarsbegrensningen
 • Uforsikret rådgivning, totalentreprise

10 Forsinkelse

10.1 NS 8401

 • Fristene i avtalen – regler om leveranseplan
 • Krav på fristforlengelse – kontrollansvar og strenge varslingsregler
 • Foreligger feil eller forsinkelse?
 • Sanksjonene ved forsinkelse – dagmulkt eller erstatning
 • Ansvarsgrensene

10.2 NS 8402 vs NS 8401- Fristene i avtalen – ingen regler om leveranseplan

 • Krav på fristforlengelse – flere unnskyldningsgrunner og mindre strenge varslingsregler
 • Annet erstatningsansvar

15.30 Slutt for dagen

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.