Nettkurs - Jus

 • 07.12.2021
 • 09:00-16:00
 • Interaktivt nettkurs
 • Jus

Samspillkontrakter

I dette kurset vil man både få en teoretisk gjennomgang av de ulike temaene og eksempler fra det virkelige liv. Dette gir økt forståelse og man vil ha bedre forutsetninger for å lykkes i Samspillprosjekter.

 • 07.12.2021
 • 09:00-16:00
 • Interaktivt nettkurs
 • Fra 4200,-

Målgruppe

Alle som gjennom sitt arbeid for en byggherre, entreprenør eller rådgiver behøver kunnskap om de ulike samspillkontraktene som benyttes i markedet.

 • Byggherre
 • Entreprenør
 • Rådgiver

Informasjon

Få kunnskapen du behøver av våre meget dyktige forelesere Lasse Simonsen og Arne Scott!

 • Grunnleggende spilleregler
 • Foredragsholdernes analyse og vurdering av de sentrale virkemidlene i de ulike samspillkontaktene
 • Sentrale spørsmål knyttet til kontraktsinngåelse gjennomgås
 • Utfordringer
 • Både teori og praktiske eksempler

Formål

Samspillkontraktene har som formål å ivareta oppdragsgiverens behov i et bygge- og anleggsprosjekt på en bedre måte enn det som erfaringsmessig er mulig ved bruk de klassiske kontraktmodellene – utførelsesentreprise og totalentreprise. Oppdragsgiveren vil typisk være en byggherre, men også entreprenører og prosjekterende inngår samspillkontrakter med sine underleverandører

Mål

Målet er å få kontrakter med «riktige» krav til kvalitet og fremdrift og med en tilfredsstillende pris, skape forutberegnelighet mht. å oppnå forventet kvalitet, fremdrift og pris og ikke minst legge til rette for gode samarbeidsprosesser mellom partene og redusere risiko for konflikter i gjennomføringen av prosjektet.

Det sentrale virkemidlet er å involvere entreprenørene og leverandørene i utviklingen av prosjektet i et «samspill» med de øvrige aktørene – byggherren og de prosjekterende.

Det er ikke tvilsomt at samspillkontraktene løser en del av utfordringene som oppstår ved bruk av de klassiske entreprisemodellene. Samtidig skaper de ulike variantene av samspillkontrakter som benyttes i markedet nye utfordringer og skaper nye risikoområder for de ulike partene i kontraktsforholdet.

I kurset foretar foredragsholderne en analyse og vurdering av de sentrale virkemidlene i de ulike samspillkontraktene

 • Samspillfasen
 • Vederlagsreglene – delingsmodellen og fortjenestemodellen
 • Endringsreglene og de ulike risikomodellene
 • Reglene om fremdrift og frister

Til slutt gjennomgås enkelte sentrale spørsmål knyttet til inngåelse av disse kontraktene.

I alle kontrakter hvor partene skal samarbeide over tid, vil gjensidig respekt og tillit være en sentral suksessfaktor. I samspillkontraktene er det også en prioritert oppgave å oppnå dette. En forutsetning for å oppnå denne målsettingen er imidlertid at partene i kontrakten har god kunnskap om de grunnleggende spillereglene i kontrakten og forstår hva som kan bli utfordringer for et godt samarbeid. Formålet med kurset er å bidra til å gi slik innsikt.

Forelesere

Forelesere er Lasse Simonsen og Arne Scott. Begge to deltar aktivt under samtlige foredrag, en undervisningsform vi får meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt tema vil først bli forklart av foreleserne. Deretter vil praktiske eksempler bli gjennomgått i plenum for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og synspunkter fra kursdeltakerne.

Passer ikke datoene for din bedrift?

Vi gjennomfører gjerne kursene tilpasset for din bedrift for grupper over 10 personer.
Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Bedre pris som medlem

Få bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening.
Les mer om medlemsfordelene og meld deg inn her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprettet og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena or kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lasse Simonsen

Professor DR Juris, Universitetet i Oslo

Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo.Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arne Scott

Selskapsadvokat, Norconsult AS

Arne Scott er selskapsadvokat i Norconsult. Han har vært partner i advokatfirmaene Pacta og Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

Dato og tid

 • 07.12.2021 09:0016:00

Program

Lunsj kl. 12.00-12.30

08.45 Vi kommer oss på nett

09.00 Kursstart

 

1 Bakgrunnen for utviklingen av samspillkontrakter

1.1 Byggherrens overordnede mål for prosjektet

1.2 Utførelsesentreprise

 • De sentrale utfordringene ved denne entreprisemodellen

1.3 Totalentreprise

 • Ekte, klassisk og modifisert totalentreprise
 • De sentrale utfordringene i de ulike variantene av denne entreprisemodellen

1.4 Samspillentrepriser

 • De sentrale målsettingene
 • Oversikt over de ulike måtene å organisere aktørene, og de ulike virkemidlene som benyttes
 • Kort om fellestrekk og forskjeller

 

2 Samspillfasen – grunnelementet i kontraktsmodellene

2.1 Oversikt over prosessen

 • Det rettslige rammeverk
 • Tidlig og sen samspillfase
 • Varighet

2.2 Samspillprosessen

 • Faser
 • Organisasjon
 • Vederlag

2.3 Dokumentproduksjonen

 • Revidert prosjekt
 • Målsum/prosjektregnskap
 • Framdriftsplan
 • Faktureringsbudsjett

2.4 Avhoppklausuler

 

3 Vederlaget

3.1 Valg av vederlagsregime

3.2 Fastsettelse av målsummen

 • Kalkulasjonsgrunnlaget
 • Forholdet til faktureringsreglene
 • Lønns- og prisstigning

3.3 Insitamentsmodellene

 • Delingsmodellen
 • Fortjenestemodellen

3.4 Fakturering og utbetaling

 • Faktureringsreglene
 • Timehonoraret
 • Diverse kostnader
 • Lønns- og prisstigning

3.5 Kontroll mot målsummen

 • Faktureringsbudsjettet
 • Varsling
 • Oppgjør av insitamentet

 

4 Forandringer av entreprenørens ytelser

4.1 Endringsordre

 • Endringsbegrepet
 • Normalt et redusert behov for endringer
 • Varslingsreglene i ulike faser
 • Målsumjustering eller særskilt vederlag

4.2 Risikofordelingen

 • Problemstillingen
 • Risikomodeller – NS-modellen eller felles risiko
 • Ulike strategier og hensyn
 • Særlige risikospørsmål; grunnforhold, prosjektering, osv.

 

5 Fremdrift og frister

5.1 De alminnelige reglene

 • Ulike typer av frister og sanksjoner
 • Regler om fristforlengelse og forsering

5.2 Samspillentreprise basert på NS-modellen

 • Kortere byggetid?
 • Større forutberegnelighet?

5.3 Samspillentreprise med felles risiko

 • Ikke dagmulktsansvar, men risiko for redusert fortjeneste
 • Ikke regler om fristforlengelse, men om økning av målsum
 • Når kan samspillentreprenøren kreve økt målsum?

 

6 Inngåelse av samspillkontraktene

6.1 Hvilke regler gjelder?

6.2 Hvilke tildelingskriterier kan og bør benyttes i en samspillkontrakt?

 • Oppgaveforståelse
 • Samspillevne
 • Intervju av nøkkelpersonell
 • Priselementene

6.3 Hvordan unngå å måtte avvise tilbudet fra samspillentreprenøren?

 • Eksempler fra Kofa-praksis

6.4 Hvordan sikre nødvendig handlingsrom i samspillfasen?

 • -Hvilke endringer er lovlige iht. anskaffelsesregelverket?

16.00 Slutt for dagen

Nettkurs

Digital plattform Kurset gjennomføres via nett i videoløsningen Zoom. Ingen nedlastning av programvare. Ingen overnatting og reisekostnader. Det eneste som trengs er tilgang til internett. Det blir diskusjoner og mulighet til fortløpende å stille spørsmål og få svar fra kursholder. Deltakerne får tilsendt innkallelse senest dagen før kursstart, og påmeldingslenke til Zoom står i invitasjonen. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift deltar med 5 eller flere på samme arrangement, får bedriften en voucher for 1 person for fremtidig deltakelse. 1 voucher er gratis kursavgift på tilsvarende type kurs hos Quality Norway. Voucher må brukes innen 12 måneder. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt fram til kursstart hvis ledige plasser. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 48 timer før kursstart gir ingen refusjon. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte. Fremvisning for grupper kan kun skje etter avtale med Quality Norway.

4200,-
Pris for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening

4900,-
Pris for ikke-medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening