Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Nyhet!

Fagdager for arbeidsutstyr 2023

5. og 6. desember på Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Er du daglig leder, faglig leder, kontrollør, instruktør eller involvert i sakkyndig- eller opplæringsvirksomhet? Da bør du få med deg fagdagene for arbeidsutstyr 2023!

 • Faglig påfyll
 • Oppdatering på regelverket
 • God mulighet til å bygge nettverk med andre kontrollører
 • 05.12.2023–06.12.2023
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten
 • Kran og løft
 • 05.12.2023–06.12.2023
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten

Dette arrangementet er avsluttet.

Fagdagene er et samarbeid mellom Norsk Sertifisering og KranTeknisk Forening. Som grunnlag for årets fagdager er tradisjonsrike «Fagdager» fra Norsk Sertifisering og kurset «Faglig ledelse i sakkyndig virksomhet» i regi av KranTeknisk Forening. Årets fagdager er åpen for alle og spesielt tilrettelagt for sakkyndig- og opplæringsvirksomheter og andre som jobber i tilknytning til disse.

Sakkyndige virksomheter og virksomheter som tilbyr opplæring innen arbeidsutstyr må vedlikeholde sin kompetanse. Dette omfatter både faglig ledelse, kontrollører og instruktører. I tilleggskriteriene for sertifiseringsordningen for arbeidsutstyr er det krav om dokumentert opplæring og oppdatering:

 • «Sakkyndig virksomhet har ansvar for at eget og eventuelt eksternt engasjert personell har gjennomgått nødvendig opplæring og oppdatering. Det gjelder både hva angår teknisk kompetanse og kjennskap til forskrifter og regelverk for angjeldende utstyr. Kompetanse og gjennomført opplæring skal dokumenteres. »
 • «Opplæringsvirksomheten skal ha kunnskap om gjeldende lover, forskrifter og standarder på det aktuelle området. Kunnskapene må dokumenteres gjennom virksomhetens kvalitetssikringssystem.
 • Bygg nettverk med andre fagpersoner og utvikle erfaringer
 • Styrk din faglige kompetanse og bli oppdatert på siste utvikling innen bransjen
 • Utvide horisonten og få nye perspektiver på arbeidet ditt

På årets fagdager for arbeidsutstyr vil både myndigheter, revisorer og andre samarbeidspartnere bidra med innlegg. Vi setter fokus på nyheter omkring regelverk, standarder og ikke minst diskusjoner omkring sikkerhet ut fra de erfaringer vi har fra granskinger og statistikk. Er du klar for «Rikets tilstand»?

Målgruppe

 • Daglig ledere
 • Faglige ledere
 • Instruktører
 • Kontrollører
 • Andre som er interesserte i sakkyndig virksomhet og opplæringsvirksomheter

Det faglige programmet er utarbeidet av en programkomite bestående av Hermod Pettersen fra KTF, Tore Jeppe Sørhaug fra Arbeidstilsynet, Sigmund Andreassen fra Petroleumstilsynet, Stene Kristiansen fra Quality Norway og Inger Jakobsen fra Norsk Sertifisering.

Nytt av i år er tilrettelegging av to seksjoner for henholdsvis sakkyndige virksomheter – og en egen seksjon for opplæringsvirksomhetene. Disse seksjonene har fokus på kompetanseutvikling for faglig ledere, kontrollører og instruktører.

En annen nyhet er at KTFs kurs for faglig ledelse inkorporeres i fagdagene.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Kranteknisk Forening. Les mer her.

KranTeknisk Forening

Med et sterkt og profesjonelt fagmiljø i ryggen tilbyr vi til enhver tid en rekke kurs og konferanser innen kran og løft. I tillegg arrangerer vi bransjetreff for nettverksbygging og utveksling av erfaringer og sosialt samvær. Vårt etablerte fagmiljø, i samråd med aktuelle myndigheter, arbeider for å fremme en formålstjenlig og enhetlig tolkning og praktisering av det til enhver tid gjeldende regelverk for fremstilling, sertifisering og bruk av løfteinnretninger og løfteredskap. Vi imøtekommer en raskt økende teknologisk og kommersiell utvikling gjennom et nært samarbeid med bransjen og dens ledere og ansatte. Vårt flaggskip innen Kran og løft er The International Offshore Crane and Lifting Conference.
Les mer her. 

Norsk Sertifisering

Norsk Sertifisering AS er et uavhengig akkreditert sertifiseringsorgan som gjennomfører sertifisering av personer innenfor ledelse, inklusivt vedlikehold, sikkerhet og inspeksjon av lekeplassutstyr, samt sertifisering av ledelsessystemer for kvalitet, ytre miljø og arbeidsmiljø. I tillegg er Norsk Sertifisering AS utpekt av Arbeidstilsynet for sertifisering av sakkyndige virksomheter og virksomheter innenfor sertifisert sikkerhetsopplæring i henhold til forskrift om administrative ordninger under arbeidsmiljølovens område.

Dato og tid

 • Dag 1: 05.12.2023 11:0018:11
 • Dag 2: 06.12.2023 09:0013:00

Program

Tirsdag 5. desember

11.00 Åpent for registrering

11.30 LUNSJ

12.30 Velkommen til fagdagene
Inger Jakobsen, Norsk Sertifisering AS, møteleder under dagene

12.40 Myndighetenes time
Status sertifiseringsordningen
Ny maskinforordning, oppdatering
Regelverk og retningslinjer
Jan Jørgensen og Ragnar Helmersen Aas, Arbeidstilsynet

– Havenergiforskriften – status
– Innskjerping av krav til opplæring i bruk av arbeidsutstyr
Sigmund Andreassen, Petroleumstilsynet

13.40 KAFFEPAUSE – overgang til parallelle sesjoner

SEKSJON 1: SAKKYNDIGE VIRKSOMHETER – kl. 14.40 – 16.45

14.00 Regelverksgjennomgang med fokus på faglig ledelse, roller og ansvar
Hva er faglig leders viktigste oppgaver og hvordan kan de utføres
Hvordan sikre bedre etterlevelse av kravene blant kontrollørene?
Kompetansekrav til kontrollører, opplæringsplaner og dokumentasjon
Hermod Pettersen, Kranteknisk Forening

14.45 KAFFEPAUSE

15.00 Kunnskap om harmoniserte kranstandarder
Hva må faglig leder i sakkyndig virksomhet kunne?
Bruk av standarder ved kontroll
Hermod Pettersen, Kranteknisk Forening

15.45 KAFFEPAUSE

16.00 Revidering av kravene til sakkyndige virksomheter
Sertifiseringskravene til sakkyndige virksomheter har behov for modernisering
– Vi går igjennom kravene i normer for kontrollomfang og tilleggskriterier og drøfter forbedringer
Hermod Pettersen, Kranteknisk Forening

SEKSJON 2: OPPLÆRINGSVIRKSOMHETER – kl. 14.40 – 16.45

14.00 Gjennomgang av forslag til ny struktur og nye opplæringsplaner
Pågående revisjon av opplæringsplan truck
Revisjoner av dokumenter
Jan Jørgensen og Ragnar Helmersen Aas, Arbeidstilsynet 

14.45 KAFFEPAUSE

15.00 Krav til fadderordning og dokumentert opplæring
Ny kodestruktur for dokumentert opplæring
Krav til fadderopplæring
Sigmund Andreassen, Petroleumstilsynet

15.45 KAFFEPAUSE

16.00 Revidering av kravene til opplæringsvirksomhetene
Sertifiseringskravene til opplæringsvirksomhetene har behov for modernisering. Vi går igjennom kravene i normer for kontrollomfang og tilleggskriterier, og drøfter uklarheter og forbedringer i ordningen
Terje Kvalvåg, T. Kvalvåg Inspeksjon

16.45 KAFFEPAUSE – overgang til plenums sesjon

17.00 Sertifiseringsordningen for arbeidsutstyr – og Norsk Sertifisering – er 25 år
Vi tar et historisk tilbakeblikk og inviterer til paneldebatt – hvor går veien videre for sertifiseringsordningen for arbeidsutstyr?
I panelet: Hermod Pettersen, Styreleder i KTF – Sigmund Andreassen, Petroleumstilsynet

18.00 Slutt for dagen

19.00 FESTMIDDAG

Onsdag 6. desember

09.00 Rikets tilstand – vi setter søkelys på søkelys på alvorlige hendelser og ulykker
Hva vet vi om omfanget av årsakene til hendelser og ulykker?
Kan sikkerhetsstandarder bidra til å redusere hendelser og ulykker?
Petroleumstilsynets forventninger til sakkyndige virksomheter og opplæringsvirksomheter
Sigmund Andreassen, Petroleumstilsynet

09.20 Hva er oppdraget til regionale verneombud, og hva er deres erfaringer?
Geir Kåre Wollum, Regionalt verneombud

09.40 Hva vet vi om typiske ulykker og viktigheten av forebyggende arbeid i bransjen
Johannes Nilssen, Bransjeansvarlig Bygg og anlegg i Gjensidige Forsikring

10.00 KAFFEPAUSE –overgang til parallelle sesjoner

SEKSJON 1: SAKKYNDIGE VIRKSOMHETER – kl. 10.30 – 12-15

10.30 Hvordan kan sakkyndige virksomheter bidra til økt sikkerhet?
Risikovurderinger og beredskapsplaner?
Statistikk og innrapportering?
Hva er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med en nullvisjon? (diskusjon)
Hermod Pettersen, Kranteknisk Forening

11.00 Gjennomgang av de ulike maskintypene og utførelse av sakkyndig kontroll
Kontrollomfang – kontrollprosedyre – akseptkriterier – utarbeidelse av en plan
Krangrupper og levetidsvurdering
Dokumentasjonskrav (bruksanvisninger og ulike type erklæringer)
Hermod Pettersen, Kranteknisk Forening

11.30 Krav til produsenter av maskiner og utskiftbart utstyr
Maskintyper med fastmontert og utskiftbart utstyr
Retningslinjer for kontroll av eldre utstyr og ombygde eldre maskiner
Sammensetting av maskiner på ulike typer kjøretøy (eks bergingsbil, lastebilkran)
Hermod Pettersen, Kranteknisk Forening

SEKSJON 2: OPPLÆRINGSVIRKSOMHETER – kl. 10.30 – 12-15

10.30 Hvordan kan opplæringsvirksomhetene bidra til økt sikkerhet?
Risikovurderinger og beredskapsplaner?
Statistikk og innrapportering?
Hva er kritiske suksessfaktorer for å lykkes med en nullvisjon? (diskusjon)
Inger Jakobsen, Norsk Sertifisering AS

11.00 Faglig ledelse av opplæringsvirksomheter, roller og ansvar
Gjennomgang av regelverkskrav til virksomheten – ansvar og oppgaver
Hva er faglig leders viktigste oppgaver og hvordan kan de utføres
Hvordan sikre etterlevelse av kravene blant instruktørene?
Terje Kvalvåg, T. Kvalvåg Inspeksjon

11.30 Krav til ledelsessystem for opplæringsvirksomheter
Gjennomgang av de ulike kravene til gode opplæringsvirksomhetene i tråd med ledelsessystemstandarden ISO 21001. Standarden er skreddersydd mot opplæring og gir grunnlag for en ny sertifiseringsordning
Inger Jakobsen, Norsk Sertifisering AS

12.15 KAFFEPAUSE – overgang til plenums sesjon

12.30 Avklaringer – spørsmål og svar fra gruppeoppgavene

13.00 Oppsummering, avslutning og lunsj

Vedlegg

Program-Fagdager for arbeidsutstyr-2023

PDF 1.34 MB

Konferanse

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting på denne konferansen.
Vi har reservert et antall rom på Quality Hotel Olavsgaard. Enkeltrom med frokost kr. 1295,- per natt.
Hotellrommene kan bestilles på telefon 63 84 77 20 eller mail til booking@olavsgaard.no  

Oppgi bookingkode R013888. Rommene frigis en uke før konferansestart.

Gjennomføring Konferansen gjennomføres fysisk på et konferansehotell/konferansested. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til konferansestart hvis ledige plasser. Hotell 
Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler 
Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no 
Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris.  Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette.
 
Rettigheter 
Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.