Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Offentlige anskaffelser

– Varer, tjenester og entrepriser

Få et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under anskaffelsesprosessen!
Vi gjennomgår sentrale problemstillinger innen offentlige anskaffelser og du vil få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis.

 • 26.09.2023–27.09.2023
 • 2 DAGER
 • Scandic Solli, Oslo
 • Jus
 • 26.09.2023–27.09.2023
 • 2 DAGER
 • Scandic Solli, Oslo
 • Fra 9450,-

Målgruppe

 • Alle som er involvert i offentliges innkjøp av varer og tjenester
 • Alle som er involvert i inngåelse av bygge- og anleggskontrakter
 • Kommuner
 • Stat
 • Offentligrettslige foretak
 • Alle fra leverandørsiden som deltar i utarbeidelse av tilbud og er med under gjennomføringen av konkurransen

Lov og forskrifter om offentlige anskaffelser er etter hvert utviklet til et meget omfattende regelverk. Kunnskap om dette regelverket er en absolutt betingelse for alle de som på en eller annen måte er involvert i offentlige anskaffelser, enten dette er på oppdrags- eller leverandørsiden.

På kurset behandles alle de sentrale problemstillingene innen offentlige anskaffelser. Det vil bli lagt særlig vekt på at kursdeltakerne skal få en forståelse av hvordan reglene virker i praksis. Den nyeste praksis fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) vil bli gjennomgått for å vise hvorledes reglene anvendes på faktiske problemstillinger man støter på ved håndteringen av regelverket. På denne måten er kurset ment å gi et solid grunnlag for å ta gode og riktige valg under anskaffelsesprosessen.

Begge foredragsholderne deltar aktivt under samtlige foredrag, en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på. Hver enkelt tema vil først bli forklart av foredragsholderne. Deretter vil rettspraksis og praktiske eksempler bli gjennomgått  for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og synspunkter fra kursdeltakerne.

 

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lasse Simonsen

Professor dr. Juris, Universitetet i Oslo

Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arne Scott

Selskapsadvokat, Norconsult AS

Arne Scott er selskapsadvokat i Norconsult. Han har vært partner i advokatfirmaene Pacta og Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

Dato og tid

 • Dag 1: 26.09.2023 09:0016:00
 • Dag 2: 27.09.2023 09:0016:00

Program

DAG 1

09.00   Kursstart

1 Loven og de ulike forskriftene
1.1 De ulike forskriftene
– Anskaffelsesforskriften – hva er et «offentligrettslig organ»?
– Forsyningsforskriften gir større handlingsrom – hvilke kommunale
etater og andre aktører gjelder den for?
– Konsesjonskontraktforskriften – når gjelder den?
1.2 Egenregi
– Utvidet egenregi
– Offentlig – offentlig samarbeid
1.3 De ulike kontraktene
– Varer, bygg- og anlegg og tjenester
– Kontrakter som er unntatt fra reglene
1.4 Terskelverdiene
– Terskelverdiene i de ulike forskriftene – hvorfor er det forskjell?
– Reglene for beregning av anskaffelsens verdi
1.5 Direkteanskaffelser
– Mislykket konkurranse
– Tidsnød
– Monopol
1.6 Sanksjonene ved brudd på regelverket
– Ulovlig direktekontrahering – gebyr og uten virkning
– Andre feil – klagemulighetene og sanksjonene
– Erstatning for positiv og negativ kontraktsinteresse
2 Kvalifikasjonsprosessen
2.1 Åpen konkurranse
– Økonomisk og finansiell kapasitet
– Teknisk og faglig kvalifikasjoner
– Referanseprosjekter – «tilsvarende oppdrag»
– Støtteerklæringer fra underleverandører
– Egne negative erfaringer
– Dokumentasjonsprosedyren – egenerklæringer (ESPD)
– Avvisning – oppfyllelsestidspunktet
2.2 Begrenset konkurranse
– Utvelgelsesregimet
– Utvelgelseskriteriene
– Dokumentasjonsprosedyren – spesifisert egenerklæringer

12.00 – 13.00 Lunsj

3 Tilbudene og spørsmålet om avvisning
3.1 Formalfeil – en avvisningsgrunn som nå sjelden vil forekomme
3.2 Avvik og forbehold – fortsatt svært viktige regler:
– Når foreligger avvik og forbehold? Tolking og avklaring av tilbudet
– Hva er et vesentlig avvik og forbehold som gir plikt til å avvise?
Eksempler fra rettspraksis og Kofa
– Kan tilbyder korrigere tilbudet og unngå avvisning?
– Retten til å avvise
4 Del III-anskaffelser – anbudskonkurransen
4.1 Oversikt over konkurranseformen
– Konkurransefasene ved anbudskonkurranse
– Forhandlingsforbudet
– Foa § 23-5 Avklaringsregelen
4.2 Avklaringsregelen
– Urene tilbud – utvidet avklaringsrett
– Avklaringsprosedyren – skriftlig forespørsel
– Avklaringens yttergrenser
4.3 Retten til å ettersende dokumenter
– Manglende dokumenter og opplysninger
– Uutfylt poster
4.4 Håndtering av feil – adgangen til retting
– Åpenbare feil – Rt-2003-1531 Feilprisingsdommen
– Andre feil
– Retting av feil – C-131/16 Archus, KOFA-avgjørelser

16.00 Slutt for dagen

DAG 2 

09.00   Kursstart

5 Del III-anskaffelser – forhandlet prosedyre
5.1 Konkurransemodellen
– Ikke mulig å invitere til åpen konkurranse
– Konkurransegrunnlaget må være ferdig på kunngjøringstidspunktet
ifølge departementet
5.2 Adgangen til å benytte forhandlet prosedyre
– Forsyningsforskriften – fri adgang
– Anskaffelsesforskriften – som utgangspunkt forbudt,
men en rekke praktisk viktige unntak
5.3 Forhandlingsprosessen
– Retten til å begrense deltakelsen i forhandlingene
– Forbudene og påbudene i forhandlingsprosessens ulike faser:
Forberedelse, innkalling, gjennomføring og avslutning
– Resultatet: Hvilke dokumenter fra forhandlingene skal inngå
i kontrakten, og hvordan skal de systematiseres?
5.4 Konkurransepreget dialog – likheter og forskjeller
6 Del II-anskaffelser – tilbudskonkurransen
6.1 Konkurranseformen
– Virkeområdet
– Rammebetingelser, ikke detaljert prosedyre
6.2 Kunngjøringen
– Kunngjøringsskjemaet
– Hvor bindende er informasjonen
6.2 Beslutningen om dialog
– Beslutning fattes etter gjennomgang av tilbudene
– Omgjøring av planene i kunngjøringen
– Ulike modeller – sml forhandlet prosedyre
6.2 Dialogen
– Dialogens innhold – fra avklaring til fulle forhandlinger
– Antall deltakere
– Hvem det skal føres dialog med
– Gjennomføringen av dialogen
7 Del I-anskaffelser – alminnelige prinsipper
7.1 Innledning
– Virkeområdet – klassisk sektor og forsyningssektoren
– De generelle prinsippene
7.2 Innkalling til konkurransen
– Ikke kunngjøringsplikt
– Antall deltakere – hvem inviteres
– «Hoffleverandører»
– Utarbeidelse av felles tilbudsgrunnlag – likebehandlingsprinsippet
7.3 Gjennomføring av konkurransen
– Fritt prosedyrevalg
– Likebehandlingsprinsippet
7.4 Tildeling av oppdraget
– Tildelingskriterier
– Begrunnelsesplikt

12.00 – 13.00 Lunsj

8 Rammeavtaler
8.1 Kontraktsmodellen
– Hva er en rammeavtale?
– Hvorfor ha rammeavtaler? Enkelt, men forretningsmessig?
Nødvendig pga reglene for beregning av anskaffelsens verdi.
– En eller flere – parallelle – rammeavtaler?
– Parallelle rammeavtaler og prekvalifiseringsordninger – hva er forskjellen?
– Rammeavtalens varighet
8.2 Kunngjøring av rammeavtalen
– Krav til informasjon om volum? Kofapraksis
8.3 Avropene på rammeavtalen
– Enkeltstående rammeavtale – hvilke rettigheter har leverandøren?
– Parallelle rammeavtaler: Krav til avtalte fordelingsnøkler og minikonkurranse
– De ulike fordelingsnøklene. Lovlige og forretningsmessige?
Kofapraksis
– Hvilke tildelingskriterier skal brukes i minikonkurransene?
9 Tildelingsprosedyren
9.1 Tildelingsregimene
– Økonomiske, kvalitative og sammensatte vurderinger
– Utarbeidelse av tildelingsmatrise
9.2 Priskriteriet
– Plikten til å gjøre tilbud sammenlignbare
– Flere ytelser – mengde spørsmålet
– Taktisk prising
– Delanskaffelser og rabatter
9.3 De kvalitative kriteriene
– Kvalitetskriteriets plass i systemet
– Livssykluskostnader
– Forholdet til kvalifikasjonskriterier
– CV, prosjektorganisering, oppgaveforståelse og intervjuer
9.4 Avveiningen mellom pris og kvalitet
– Realproblemet – angivelse av betalingsvillighet
– Transformasjonsformelen for pris
– Poengberegningen av kvalitet
– Rt-2007-178 Det «frie» skjønn
– Vektingen mellom pris og kvalitet

16.00 Slutt for dagen

«Veldig bra struktur og gode forelesere som utfylte hverandre veldig godt!»

«Veldig bra kurs! Svært engasjerende foredragsholdere med mye energi, sterk/tung faglig kompetanse og humor!»

«Svært bra kurs med meget kompetente, engasjerte og dyktige kursholdere! Det gjøres grundige og solide juridiske betraktningen/analyser omkring temaet.  Kurset oppnår på en god måte å få frem faglige nyanser/rom for ulik juridisk forståelse gjennom diskusjon mellom Simonsen og Scott. Også interessant at kursholdere ikke går av veien for belyse og komme til andre konklusjoner enn Høyesterett og Kofa.»

 

Kurs

Deltakerne må selv booke overnatting ifm kurset. Det er holdt av noen rom på kurshotellet Scandic Solli (kr 2090,- pr natt).
Bestilles på nettsiden scandichotels.no eller på telefonnr 23155700 – oppgi bookingkode BQUA260923. Romblokken slippes 1. september.

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Deltakerpris
9450,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening
10500,- for ikke-medlemmer
Inkluderer kursbevis og tilgang til presentasjonene.

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Dagpakke (lunsj og bevertning)
950,- pr dag

Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).