Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Plan- og bygningsloven og forskriftene (Oslo)

Dette grunnkurset dekker reglene for byggesaker og bygging, og det vil bli gjennomgått en rekke endringer som har blitt gjort i regelverket. Det har det vært viktige lovendringer som påvirker tiltak i eksisterende byggverk, og det er nå tydeligere plikter for byggeiere, som gir både skjerpelser og lettelser.

 • 05.09.2023–07.09.2023
 • 2,5 DAGER
 • Thon Hotel Vika Atrium, Oslo
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 05.09.2023–07.09.2023
 • 2,5 DAGER
 • Thon Hotel Vika Atrium, Oslo

Dette arrangementet er avsluttet.

Byggereglene

Byggereglene er i stadig endring og det gjør det krevende å følge med. Dette grunnkurset om Plan- og bygningsloven dekker byggesaksdelen i full bredde. Hoveddel av loven dreier seg om å få rett bygning på rett sted. Mange av reglene har som mål å redusere byggskader, og det er fokus på brukskvaliteter, helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Det er også sterkt fokus på at foretakene er kvalifiserte og følger reglene. Reglene om ansvarsrett er tøffe, og det er stadig skjerpelser i miljø- og energikrav.

Kravene til byggverkene er nå sterkere, og det er et større fokus på miljø og klima. Reduksjon av avfall er et viktig mål, og tiltak må planlegges med tanke på demontering og ombruk. Det er nå krav om kartlegging for ombruk og klimagassregnskap. Endringene i regelverket innebærer også mer dokumentasjon i prosjektene og i søknadskommunikasjonen som må være korrekt.

Alle disse nye endringene har ført til flere endringer i loven, byggesaksforskriften og den tekniske forskriften. Det har også blitt gjort noen mindre endringer i forskriften om dokumentasjon av byggevarer.

Målgruppe

 • Prosjekterende
 • Byggende
 • Søkende
 • Alle som jobber med byggesaker i kommuner
 • Alle som jobber med byggesaker i næring
 • De som skal sette seg inn i reglene forfra
 • De som vil ha en god repetisjon

Kurset tar opp følgende regler

 • Plan- og bygningsloven, PBL
 • Byggesaksforskriften, SAK10
 • Byggeteknisk forskrift, TEK17
 • Forskrift om dokumentasjon av byggevarer, DOK

Plan- og bygningsloven fremmer bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. En viktig oppgave er å forebygge og å løse konflikter. Det gjelder for arealbruk, så vel som for det enkelte byggetiltak.

For byggetiltak setter byggereglene krav på flere nivåer

 • Byggevarer skal være egnet og ha dokumenterte egenskaper
 • Byggverkene skal stemme med arealplaner
 • Kommune skal behandle byggesaker og føre tilsyn
 • Byggeprosessen skal ha kvalifiserte aktører
 • Prosjektering, bygging og søknad skal kvalitetssikres
 • Byggearbeid skal kontrolleres
 • Byggverkene skal ivareta helse, miljø, sikkerhet, estetikk og brukbarhet.

Plan- og bygningsloven er en «ja-lov». Dette innebærer at tiltakshavere skal ha rett til å gjennomføre tiltak som ikke er i strid med lov, forskrift eller plan. Plan- og bygningsloven har fokus på byggekvalitet. Mange av reglene har som mål å redusere byggskader. Men det er også fokus på brukskvaliteter, helse, miljø, sikkerhet og brukbarhet. Dette er krav som er styrende for hvordan byggverket skal prosjekteres og bygges. Reglene om sikkerhet, energi- og miljø og om universell utforming gir strenge føringer for bygningsutforming og bygging.

Prosjektering og bygging skal forestås av foretak som kan lage gode byggverk som minimum stemmer med de kravene som er satt. Det er derfor krav til ansvarsrett i hver enkelt byggesak, med sterk vekt på fagdeling. For å ha ansvarsrett må foretaket ha riktig kompetanse, kvalitetssystem og kunne reglene. Det må dokumenteres på riktig måte ved tilsyn, helst med sentral godkjenning som forenkler den jobben.

Arbeider med søknadspliktige tiltak skal dekkes av foretakenes kvalitetssystemer. I tillegg skal det være uavhengig kontroll på viktige og kritiske områder.

Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak. Det forutsetter søknad til kommunen for de aller fleste byggverk. Loven har en rekke føringer for kommunikasjon i byggesak. De må følges. Mye er gjort for å bedre kommunikasjonen med dataløsninger. Det krever likevel at en vet hva opplysningen skal være.

For de som behøver mer detaljkunnskaper tilbyr vi også kurs om TEK17, uavhengig kontroll og om å søke tillatelse.

Bedriftsinterne kurs

Vi gjennomfører gjerne kurset tilpasset din bedrift for grupper over 10 personer. Vi avtaler ny dato og en god pris, kontakt oss nærmere på kundeservice@qualitynorway.no eller på telefon 67 52 60 10.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges bygg- og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA. Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Gustav Pillgram Larsen

Daglig leder, Gustav Pillgram Larsen AS

Gustav Pillgram Larsen var i mange år sentral i utviklingen av byggereglene i sin jobb som ass. direktør i Statens bygningstekniske etat. Han er nå en meget anerkjent foreleser med dyp innsikt i PBL og forskriftene som vi får veldig gode tilbakemeldinger på fra kursdeltakerne våre.

Dato og tid

 • Dag 1: 05.09.2023 09:0016:45
 • Dag 2: 06.09.2023 09:0016:30
 • Dag 3: 07.09.2023 09:0013:00

Program

Dag 1

09.00 Plan- og bygningsloven (pbl) og byggesaksforskriften (SAK10)

Byggereglenes hovedgrep

 • Hva er reglene til for?
 • Reglenes oppbygging med mer detaljer i lov.
 • Veiledninger. Overgangsbestemmelser og ikrafttreden

Byggesaksregler, søknadsplikt, innhold og behandling av søknader

 • Tiltak som krever søknad og tillatelse
 • Tiltak som krever søknad og tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver
 • Tiltak som er unntatt fra byggesaksbehandling
 • Søknad og dokumentasjon
 • Forholdet til naboer og berørte fagmyndigheter
 • Forhåndskonferanse
 • Saksbehandling der det er innvilget særskilt dispensasjon
 • Plassering av tiltak
 • Delt tillatelse
 • Tidsfrister
 • Ferdigstillelse
 • Ferdigstillelse. Rapportering av endelig plassering

12.00 – 13.00 Lunsj

Godkjenning og ansvar

 • Godkjenning av foretak
 • Krav til foretakenes system
 • Krav til utdanning og praksis
 • Ansvar
 • Sentral godkjenning
 • Kommunen og ansvarsrett
 • Tilsyn og ansvarsrett
 • Personlig ansvarsrett for selvbygger

Planregler

Ca. 16.45 Slutt

 

Dag 2

09.00 Start

Kvalitetssikring og kontroll

 • Krav til uavhengighet for kontrollforetak
 • Obligatorisk krav om kontroll
 • Krav om kontroll etter kommunens vurdering
 • Tidsavgrensede kontrollområder
 • Unntak fra krav om uavhengig kontroll
 • Generelle krav til gjennomføring av kontrollen

Tilsyn

 • Tilsynsplan
 • Tilsynsrapport
 • Tidsavgrensede krav om tilsyn
Sanksjoner, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

 • Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr
 • Gebyrenes størrelse
 • Utmåling av overtredelsesgebyr
 • Forholdet til andre lover

Estetikk

12.00 – 13.00 Lunsj

Dokumentasjon av byggevarer

Byggteknisk forskrift TEK17

 • Oversikt over TEK17

Dokumentasjon for oppfyllelse av krav

 • Dokumentasjon av løsninger og utførelse

FDV dokumentasjon

Grad av utnytting, beregnings- og måleregler

Sikkerhet og bæreevne

 • Personlig og materiell sikkerhet
 • Sikkerhet mot naturpåkjenninger
 • Konstruksjonssikkerhet

Opparbeidet uteareal og plassering av byggverk

 • Krav til atkomst og parkering
 • Universell utforming – krav til uteoppholdsarealer

Planløsning og bygningsdeler i byggverk

 • Krav til universell utforming – hva innebærer det?
 • Krav til tilgjengelig boenhet – hva utløser krav og hvordan dekker vi kravene?

Ytre miljø

 • Avfallsplaner og miljøsaneringsbeskrivelse
 • Utvalgte naturtyper

Ca. 16.30 Slutt

 

Dag 3

09.00 Start

Sikkerhet ved brann

 • Risikoklasser og brannklasser
 • Bæreevne og stabilitet ved brann
 • Spredning av røyk og ild – hvordan forhindre spredning og smitte
 • Utfordringer knyttet til universell utforming
 • Hensyn til beboere/brukere med nedsatt funksjonsevne
 • Automatiske slokkeanlegg
 • Brannalarmanlegg
 • Tilrettelegging for slokking og redning Miljø og helse
 • Radonforebyggende tiltak
 • Innemiljø – fokusområder
 • Krav til frisklufttilførsel i våre bygg
 • Lyd, lys, fukt

Energi

 • Energitiltak
 • Energiramme
 • Energikilder – krav til installasjoner og anlegg

Klimagasser

13.00 Slutt og lunsj

«En svært god foreleser»

«Meget bra kompendie som fungerer som fremtidig oppslagsverk»

«Glimrende med kombinasjonen av PBL og forskriftene (SAK og TEK) i samme kurs. Veldig nyttig å se sammenhengen.»

Kurs

Hotell
Deltakerne må selv bestille overnatting. Kurshotellet Thon Hotel Vika Atrium (Oslo) tilbyr rom til kr 1495,-. Man må kontakte Thon Hotel Servicesenter på tlf. +47 21496900 (Oppgi bookingkode: 040923PLAN) eller bestille her Plan- og Bygningsloven og forskriftene (thonhotels.no). Romblokk holdes av til 22. august.

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.