Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Rådgivningskontraktene NS 8401 og NS 8402

I dette 2-dagers kurset ser vi nærmere på NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid.

«Kontraktsforståelse med jus kan i utgangspunktet være litt tørt, men det sørger Simonsen og Scott for at du glemmer. Samspillet mellom de er helt fantastisk og de utfyller hverandre med humor og intelligens»

Medlemmer i NBEF, Tekna, Nito og RIF får medlemspris på kurset.

Vi ber deltakerne ta med standard NS 8401 og NS 8402.

 • 10.09.2024–11.09.2024
 • 2 DAGER
 • Ingeniørenes Hus, Oslo
 • Jus
 • 10.09.2024–11.09.2024
 • 2 DAGER
 • Ingeniørenes Hus, Oslo
 • Fra 9450,-

Målgruppe

Kurset er utformet med tanke på alle som i sitt daglige virke har befatning med entreprisekontrakter, enten det dreier seg om ingeniører, økonomer, jurister, eller andre. Vinklingen av temaene er gjort slik at de skal passe både for de innen offentlig sektor og privat sektor, enten man befinner seg på byggherre- eller entreprenørsiden.

 • Ingeniører
 • Økonomer
 • Jurister
 • Arkitekter
 • Advokater
 • Prosjekteiere
 • Prosjektledere
 • Rådgivere innenfor bygg- og anleggssektoren
 • Byggeledere
 • Byggherrer
 • Entreprenører
 • Offentlig sektor
 • Privat sektor

Bakgrunn for rådgivningskontraktene

Rådgiveroppdrag innenfor bygg- og anleggssektoren er en uensartet gruppe.

Rådgiveren kan delta i en tidlig fase av et prosjekt og ha som oppgave å utrede prosjektets rammebetingelser og levedyktighet. Han vil kunne utarbeide de overordnede planer for prosjektet, gjennomføre nærmere utredning av behov, programmere og prosjektere. Rådgiveren vil kunne bli engasjert til å lede hele eller deler av prosjektet og til å kontrollere andres utførelse. Han vil kunne være rådgiver for prosjekteier, byggherre og entreprenører samt være underrådgiver for andre rådgivere.

Rådgivingskontraktene går igjennom

 • Sentrale problemstillinger som vil ha betydning i samtlige oppdragstyper
 • Valg av kontraktsmodell – totalrådgivning
 • Delte kontrakter eller gruppekontrakt
 • Valg av honorartype – fastpris eller timehonorert oppdrag
 • Budsjett- eller takpris
 • Reglene om betaling og tilbakehold av honorar
 • Inngåelse av kontraktene – direktekontrahering eller etter konkurranse
 • Tolking av kontrakten – hvilket arbeid er en del av oppdraget?
 • Endringsreglene
 • Frister og sanksjoner ved forsinkelse
 • Rådgivningsfeil og erstatningsansvar
 • Forsikringsdekning

Undervisningsform

Vi gjennomfører kurset som fysisk kurs og begge foredragsholderne vil delta aktivt under samtlige foredrag. Dette er en undervisningsform vi har fått meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt tema som tas opp vil bli forklart av foredragsholderne, deretter vil praktiske eksempler og oppgaver bli gjennomgått i plenum for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og ytringer fra kursdeltakerne.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lasse Simonsen

Professor dr. Juris, Universitetet i Oslo

Lasse Simonsen er professor ved Det juridiske fakultet i Oslo. Han ble i sin tid stipendiat i Oslo i 1991, og tok sin doktorgrad i 1997 med avhandlingen «Prekontraktuelt ansvar», hvor blant annet de anbudsrettslige problemstillingene står sentralt. Før Lasse Simonsen begynte på universitetet var han i flere år direktør for juridisk avdeling ved Statens bygge- og eiendomsdirektorat (nå Statsbygg). I denne perioden sto han sentralt under fremforhandlingene og utarbeidelsen av en rekke norske standarder, blant annet NS 3430 og NS 3431. Før tiden i direktoratet praktiserte Lasse Simonsen noen år som advokat, og var dommerfullmektig i to år.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arne Scott

Selskapsadvokat, Norconsult AS

Arne Scott er selskapsadvokat i Norconsult. Han har vært partner i advokatfirmaene Pacta og Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

Dato og tid

 • Dag 1: 10.09.2024 09:0016:00
 • Dag 2: 11.09.2024 09:0016:00

Program

Lunsj kl. 12.00-13.00 begge dager

Dag 1

09.00 Kursstart

1 Kontraktsmodellene
1.1 Totalrådgivning og delte kontrakter – siderådgivning

 • Ansvar for egne kontrakter – Identifikasjon
 • Forsikringsdekning

1.2 Gruppeavtaler

 • Frivillig eller pålagt gruppe
 • Omfanget av solidaransvaret
 • Ansvaret i regressomgangen
 • Internavtalen
 • Forsikringsdekning

2 Honoraret til rådgiveren

2.1 Honorartypene, når kommer de til anvendelse

2.2 Avtale om fastpris

 • Indeksregulering
 • Utgiftsdekning, reiser og møter

2.3 Avtale om timehonorering

 • Direkte og indirekte kostnader
 • Hvilke timepriser gjelder
 • Bytte av nøkkelpersoner

2.4 Honoraroverslag og honorarbudsjett

 • Oppsett av et budsjett
 • Varslingsplikten
 • Preklusjonsreglene

2.5 Timehonorering med tak

3 Utbetaling av honoraret

3.1 Betalingsreglene

3.2 Faktureringsplan

 • Hva omfattes
 • Justering av planen

3.3 Sluttoppgjør

 • Retten til å korrigere et sluttoppgjør
 • Gjelder det noen innsigelsesfrist?

3.4 Omtvistede fakturaer

 • Oppdragsgivers tilbakeholdsrett
 • Motkrav, sikkerhet og forsikringsattest
 • Innsigelser

4 Ytelse og framdrift

4.1 Ytelse

 • Sammenhengen mellom oppdragsbeskrivelsen og vederlagsformatet
 • Beskrivelsen av prosjektet og rammebetingelsene
 • Ytelsen: Krav til prosessen og til produktene som skal leveres
 • Tolkingsregler: sedvane og formålsbetraktninger
 • Privatrettslige og offentligrettslige normer

4.2 Framdrift

 • Bindende frister og uforpliktende målsettinger
 • Hva er forskjellen på en fremdriftsplan og en leveranseplan?

16.00 Slutt for dagen

 

Dag 2

09.00 Kursstart

5 Inngåelse av kontrakten

5.1 Direktekontrahering

 • Privat sektor og avrop på rammeavtaler i offentlig sektor
 • Forfatterregelen – NS 8401 pkt 4.2.2
 • Avtaleinngåelsen – Oppdragsbekreftelse og avtaledokument. Er dette nødvendig eller hensiktsmessig?

5.2 Kontrahering etter konkurranse

 • Hovedregelen i offentlig sektor
 • Konkurransefaktorene – tildelingskriteriene
 • Forfatterregelen – NS 8401 pkt 4.2.3
 • Avtaleinngåelsen

6 Endring av kontraktsforpliktelsene

6.1 Oversikt

6.2 Endringsordre

 • Retten til å pålegge endringer
 • Formkravene
 • Endringsordreprosedyren

6.3 Irregulære endringsordre

 • Fullmaktsreglene
 • Plikten til å varsle
 • Svarplikten
 • Omtvistede endringsordre, hoppeplikten

6.4 Oppdragsgivers medvirkningssvikt

6.5 Vederlagsjustering som følge av endring

 • Basisregelen, forholdsmessighet
 • Individuell justering, timehonorering
 • Rettspraksis

7 Prosjekterings- og rådgivningsfeil

7.1 Profesjonsnormen

 • Strengt uaktsomhetsansvar, Rt-1995-1350
 • Slingringsmonn, HR-2018-1234
 • Bevisbyrden, identifisere årsaksforholdet

7.2 Uriktig faktum

 • Oppdragsgivers behov
 • Uriktige fysiske rammebetingelser, rettspraksis

7.3 Rettsvillfarelse

 • Forskrifter
 • Norsk standard, rettspraksis

8 Oppdragsgivers sanksjoner når det foreligger feil

8.1 Frister for å fremme krav

 • Reklamasjonsreglene
 • Foreldelse

8.2 Krav om retting og prisavslag

8.3 Erstatning

 • Oppdragsgivers tap, differansebetraktning
 • Kravet til årsakssammenheng
 • Delt risiko

8.4 Forsikringsplikten

 • Forsikring og ansvarsbegrensningen
 • Uforsikret rådgivning, totalentreprise

9 Forsinkelse

9.1 NS 8401

 • Fristene i avtalen – regler om leveranseplan
 • Krav på fristforlengelse – kontrollansvar og strenge varslingsregler
 • Foreligger feil eller forsinkelse?
 • Sanksjonene ved forsinkelse – dagmulkt eller erstatning
 • Ansvarsgrensene

9.2 NS 8402 vs NS 8401- Fristene i avtalen – ingen regler om leveranseplan

 • Krav på fristforlengelse – flere unnskyldningsgrunner og mindre strenge varslingsregler
 • Annet erstatningsansvar

16.00 Slutt for dagen

«Lasse Simonsen og Arne Scott holder svært gode kurs Samspillet mellom de to illustrerer på en svært god måte kompleksiteten i temaet som tas opp. Pedagogisk høyt nivå, inspirerende og aldri kjedelig»

«Foreleserne hadde en fantastisk evne til å formidle temaet på en enkel og forståelig måte. Jeg var redd jeg ikke ville få noe ut av kurset, siden jeg har så lite erfaring med prosjekter og anskaffelser, men nå ser jeg helheten og skjønner hva som er viktig»

«Kontraktsforståelse med jus kan i utgangspunktet være litt tørt, men det sørger Simonsen og Scott for at du glemmer. Samspillet mellom de er helt fantastisk og de utfyller hverandre med humor og intelligens»

Kurs

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene). Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.

Deltakerpris
9450,- for medlemmer av Norges bygg- og eiendomsforening, Tekna, NITO og RIF
10500,- for ikke-medlemmer

Dagpakke pr dag (lunsj/bevertning)
950,-

Få bedre pris som medlem
Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere personer på ett arrangement, får dere 20 % rabatt (gjelder ikke World Class Maintenance kursene).

Pris

Fra 9450,-


Påmeldingsfrist

13.09.2024 - men påmelding er mulig helt frem til arrangementet starter

Arrangører

Arrangement

Kurs

Pris

Fra 9450,-


Påmeldingsfrist

13.09.2024 - men påmelding er mulig helt frem til arrangementet starter

Arrangører

Arrangement

Kurs