Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Samspillkontrakter

I dette kurset vil man både få en teoretisk gjennomgang av de ulike temaene og eksempler fra det virkelige liv. Dette gir økt forståelse og man vil ha bedre forutsetninger for å lykkes i Samspillprosjekter.

 • 06.12.2022
 • 09:00-16:30
 • Bjørvika konferansesenter
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 06.12.2022
 • 09:00-16:30
 • Bjørvika konferansesenter

Dette arrangementet er avsluttet.

Målgruppe

Kurset er utformet med tanke på alle som i sitt daglige virke har befatning med entreprisekontrakter, enten det dreier seg om ingeniører, økonomer, jurister, eller andre. Vinklingen av temaene er gjort slik at de skal passe både for de innen offentlig sektor og privat sektor, enten man befinner seg på byggherre- eller entreprenørsiden.

 • Ingeniører
 • Økonomer
 • Jurister
 • Arkitekter
 • Advokater
 • Prosjekteiere
 • Prosjektledere
 • Rådgivere innenfor bygg- og anleggssektoren
 • Byggeledere
 • Byggherrer
 • Entreprenører
 • Offentlig sektor
 • Privat sektor

Få kunnskapen du behøver av våre meget dyktige forelesere Lasse Simonsen og Arne Scott!

 • Grunnleggende spilleregler
 • Foredragsholdernes analyse og vurdering av de sentrale virkemidlene i de ulike samspillkontaktene
 • Sentrale spørsmål knyttet til kontraktsinngåelse gjennomgås
 • Utfordringer
 • Både teori og praktiske eksempler

Formål

Samspillkontraktene har som formål å ivareta oppdragsgiverens behov i et bygge- og anleggsprosjekt på en bedre måte enn det som erfaringsmessig er mulig ved bruk de klassiske kontraktmodellene – utførelsesentreprise og totalentreprise. Oppdragsgiveren vil typisk være en byggherre, men også entreprenører og prosjekterende inngår samspillkontrakter med sine underleverandører

Mål

Målet er å få kontrakter med «riktige» krav til kvalitet og fremdrift og med en tilfredsstillende pris, skape forutberegnelighet mht. å oppnå forventet kvalitet, fremdrift og pris og ikke minst legge til rette for gode samarbeidsprosesser mellom partene og redusere risiko for konflikter i gjennomføringen av prosjektet.

Det sentrale virkemidlet er å involvere entreprenørene og leverandørene i utviklingen av prosjektet i et «samspill» med de øvrige aktørene – byggherren og de prosjekterende.

Det er ikke tvilsomt at samspillkontraktene løser en del av utfordringene som oppstår ved bruk av de klassiske entreprisemodellene. Samtidig skaper de ulike variantene av samspillkontrakter som benyttes i markedet nye utfordringer og skaper nye risikoområder for de ulike partene i kontraktsforholdet.

I kurset foretar foredragsholderne en analyse og vurdering av de sentrale virkemidlene i de ulike samspillkontraktene

 • Samspillfasen
 • Vederlagsreglene – delingsmodellen og fortjenestemodellen
 • Endringsreglene og de ulike risikomodellene
 • Reglene om fremdrift og frister

Til slutt gjennomgås enkelte sentrale spørsmål knyttet til inngåelse av disse kontraktene.

I alle kontrakter hvor partene skal samarbeide over tid, vil gjensidig respekt og tillit være en sentral suksessfaktor. I samspillkontraktene er det også en prioritert oppgave å oppnå dette. En forutsetning for å oppnå denne målsettingen er imidlertid at partene i kontrakten har god kunnskap om de grunnleggende spillereglene i kontrakten og forstår hva som kan bli utfordringer for et godt samarbeid. Formålet med kurset er å bidra til å gi slik innsikt.

Forelesere er Lasse Simonsen og Arne Scott. Begge to deltar aktivt under samtlige foredrag, en undervisningsform vi får meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt tema vil først bli forklart av foreleserne. Deretter vil praktiske eksempler bli gjennomgått i plenum for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og synspunkter fra kursdeltakerne.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer her.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lasse Simonsen

Professor dr. Juris, Universitetet i Oslo

Lasse Simonsen er professor ved Institutt for privatrett, Universitet i Oslo, og er en sentral skikkelse innen bygge- og anleggsbransjen i Norge. Han har hatt entrepriserett som et spesialfelt i over 40 år og har hatt ulike roller ved utarbeidelse av dagens standarder.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arne Scott

Advokat, Sykehusbygg HF

Arne Scott er advokat i Sykehusbygg HF. Han har vært selskapsadvokat i Norconsult, partner i advokatfirmaene Pacta og Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

 

Dato og tid

 • 06.12.2022 09:0016:30

Program

Lunsj kl. 12.00-13.00

09.00 Kursstart

1 Bakgrunnen for utviklingen av samspillkontrakter

1.1 Byggherrens overordnede mål for prosjektet

1.2 Utførelsesentreprise

 • De sentrale utfordringene ved denne entreprisemodellen

1.3 Totalentreprise

 • Ekte, klassisk og modifisert totalentreprise
 • De sentrale utfordringene i de ulike variantene av denne entreprisemodellen

1.4 Samspillentrepriser

 • De sentrale målsettingene
 • Oversikt over de ulike måtene å organisere aktørene, og de ulike virkemidlene som benyttes
 • Kort om fellestrekk og forskjeller

 

2 Samspillfasen – grunnelementet i kontraktsmodellene

2.1 Oversikt over prosessen

 • Det rettslige rammeverk
 • Tidlig og sen samspillfase
 • Varighet

2.2 Samspillprosessen

 • Faser
 • Organisasjon
 • Vederlag

2.3 Dokumentproduksjonen

 • Revidert prosjekt
 • Målsum/prosjektregnskap
 • Framdriftsplan
 • Faktureringsbudsjett

2.4 Avhoppklausuler

 

3 Vederlaget

3.1 Valg av vederlagsregime

3.2 Fastsettelse av målsummen

 • Kalkulasjonsgrunnlaget
 • Forholdet til faktureringsreglene
 • Lønns- og prisstigning

3.3 Insitamentsmodellene

 • Delingsmodellen
 • Fortjenestemodellen

3.4 Fakturering og utbetaling

 • Faktureringsreglene
 • Timehonoraret
 • Diverse kostnader
 • Lønns- og prisstigning

3.5 Kontroll mot målsummen

 • Faktureringsbudsjettet
 • Varsling
 • Oppgjør av insitamentet

 

4 Forandringer av entreprenørens ytelser

4.1 Endringsordre

 • Endringsbegrepet
 • Normalt et redusert behov for endringer
 • Varslingsreglene i ulike faser
 • Målsumjustering eller særskilt vederlag

4.2 Risikofordelingen

 • Problemstillingen
 • Risikomodeller – NS-modellen eller felles risiko
 • Ulike strategier og hensyn
 • Særlige risikospørsmål; grunnforhold, prosjektering, osv.

 

5 Fremdrift og frister

5.1 De alminnelige reglene

 • Ulike typer av frister og sanksjoner
 • Regler om fristforlengelse og forsering

5.2 Samspillentreprise basert på NS-modellen

 • Kortere byggetid?
 • Større forutberegnelighet?

5.3 Samspillentreprise med felles risiko

 • Ikke dagmulktsansvar, men risiko for redusert fortjeneste
 • Ikke regler om fristforlengelse, men om økning av målsum
 • Når kan samspillentreprenøren kreve økt målsum?

 

6 Inngåelse av samspillkontraktene

6.1 Hvilke regler gjelder?

6.2 Hvilke tildelingskriterier kan og bør benyttes i en samspillkontrakt?

 • Oppgaveforståelse
 • Samspillevne
 • Intervju av nøkkelpersonell
 • Priselementene

6.3 Hvordan unngå å måtte avvise tilbudet fra samspillentreprenøren?

 • Eksempler fra Kofa-praksis

6.4 Hvordan sikre nødvendig handlingsrom i samspillfasen?

 • -Hvilke endringer er lovlige iht. anskaffelsesregelverket?

16.30 Slutt for dagen

Kurs

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.