Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Skadeundersøkelser på bygg – kan vi nok om det?

Kategori: Nyhet

Publisert: 08. april, 2021


Author name

Monica H. Grønli

Skadeundersøkelser på bygg – kan vi nok om det?

Kategori: Nyhet

Publisert: 08. April, 2021

Author name

Monica H. Grønli

Hvordan er egentlig kunnskapen om bygningsskader blant de som jobber med det? Tidligere undersøkelser fra Mycoteam viser at om lag halvparten av alle vannskader som er meldt inn, blir håndtert feil.

Fra 2010-2020 ble det meldt inn 932 728 vannskader til forsikringsselskapene i Norge. Det tilsvarer om lag 85 000 i snitt pr. år, ifølge tall fra Finans Norge. I tillegg kommer vannskader som er oppstått i bygninger som eies av selvassurandør (for eksempel kommuner, forsvaret og så videre). Vannskader er kostbare og krever ofte store utbedringer, samtidig som mange fuktskader (muggsopp, råte og skadedyr) utvikler seg i tillegg til vannskader.

Et av nettkursene som tilbys av Quality Norway, er kursrekken Temakurs innen skadeundersøkelse på bygg. I rekken inngår 9 kurs som er satt sammen i regi av Johan Mattsson ved Mycoteam AS. Kursene kan både tas uavhengig av hverandre eller så kan man delta på alle kursene.

Manglende kunnskap om riktig håndtering av skadeårsak

«Dette er rett og slett kunnskap som mangler blant svært mange som jobber med å identifisere og avdekke skader på bygninger. De lærer ikke dette i et normalt utdanningsløp og har dermed ikke gode nok forutsetninger for å ta de riktige beslutningene, som på sikt også vil være de rimeligste.»

Johan Mattsson er fagsjef og en av to gründere som startet Mycoteam i 1986. De er i dag en av Europas ledende institusjoner innen bygningsbiologiske skader og inneklimarelaterte problemstillinger. Staben består av ca. 40 ansatte, hvorav ca. 30 er biologer.

Muggsopp på vegg etter vannskade

Bare halvparten av alle vannskader behandles på riktig måte

I 2010 skrev Mattsson og hans kollega en bok om vannskader, der de avdekket at kun halvparten av skadene ble utbedret riktig. Den andre halvparten ble ikke godt nok utbedret fordi de involverte partene (saksbehandlere, takstmenn eller håndverkere) ikke hadde god nok bestillerkompetanse.

På spørsmål om han tror denne kompetansen er blitt bedre i dag, svarer han nei:

«Vi ser ingen tegn til at denne kunnskapen er bedre i dag enn for drøye ti år siden – snarere tvert imot.»

Mangel på kompetanse

Etter å ha jobbet med bygningsrelaterte skader i 35 år, har Mattsson og hans kolleger sett at det er mangel på kompetanse og kunnskap om hvordan man avdekker ulike typer skader og problemer blant en del av de yrkesgruppene som skal vurdere skadeomfang. Dette gjelder for eksempel entreprenører, forvaltere og driftspersonale som forvalter store bygninger.

Han forteller videre at formidling av denne typen kunnskap/kompetanse ikke er en del av utdanningen til de som for eksempel jobber med boligbygging og renovering (for eksempel tømrer, byggingeniør og boligforvalter). Det hører gjerne til spesialisering og spesialkurs, og er spesialkompetanse som man må tilegne seg etter endt utdanning.

Bredden av spesialkurs som tilbys av Quality Norway sikrer at deltakerne kan tilegne seg ny kunnskap om både direkte skadehåndtering av fukt-, vann-, sopp- og skadedyrskader, samt mer uklare problemstillinger som lukt- og ulike inneklimaproblemer.

«Ved å tilby denne kursrekken for Quality Norway, ønsket vi å bidra til å øke kompetansen og skape den tryggheten som de ulike aktørene trenger for å kunne treffe riktige beslutninger når de står overfor både bygningsskader og inneklimaspørsmål.»

Ønsker å bidra til kompetanseheving

Det er ganske tydelig at Mattsson ønsker å bidra til å formidle den riktige kunnskapen for å forebygge bygningsrelaterte skader. Han forteller engasjert om hvorfor Mycoteam jobber på den måten de gjør: «Mye handler om å identifisere den faktiske feilen og hvilke tiltak man kan iverksette både for å reparere skaden – og vel så viktig for å forebygge at skaden oppstår på nytt igjen. En god del skader er symptomer på et problem, men ikke problemet i seg selv».

Som eksempel nevner han stokkmaur, som gjerne kommer som følge av fukt eller råte i treverket. Fjerner man stokkmaurene, vil treverket fremdeles ha råteskader. Det er viktig at de som skal vurdere bygningsrelaterte skader har den rette kunnskapen slik at det kan fattes riktig beslutning på hvordan man behandler skaden.

Man må kunne gjenkjenne symptomene for å vite hvor man skal gå videre for å løse problemet, fortsetter han. Det handler også i stor grad om tidsperspektivet man har å forholde seg til ved ulike typer skader. I visse tilfeller har man veldig kort tid på å avdekke en feil eller skade mens det i andre tilfeller er mulighet til å finne ut problemene over tid hvis man bare vet hva man skal se etter.

Jobber du med bygningsrelaterte skader?

Ønsker du å lære mer om skadeforebygging og ulike typer bygningsskader? Meld deg på et av kursene eller hele kursrekken.

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din