Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet
Samspillkontrakter

Samspillkontrakter – Trondheim

 – med mulighet for sertifisering som samspillsleder

I kurset vil vi gå igjennom de viktigste problemstillingene og streke opp hvordan man kan løse dette i et kontraktsforhold. Du vil både få en teoretisk gjennomgang og eksempler fra det virkelige liv.

Kurset inngår i kursrekken for å bli sertifisert samspillsleder.

Meld deg på alle 3 moduler – klikk her

Du velger dato og med og uten eksamen i neste steg.
Ønsker du kun å melde deg på dette kurset, trykk på grønn «Meld deg på» knapp.

 • 03.04.2024–04.04.2024
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Augustin
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • 03.04.2024–04.04.2024
 • 2 DAGER
 • Quality Hotel Augustin

Dette arrangementet er avsluttet.

Om kurset

Få kunnskapen du behøver av våre meget dyktige forelesere Lasse Simonsen og Arne Scott!

 • Grunnleggende spilleregler
 • Foredragsholdernes analyse og vurdering av de sentrale virkemidlene i de ulike samspillkontaktene
 • Sentrale spørsmål knyttet til kontraktsinngåelse gjennomgås
 • Utfordringer
 • Både teori og praktiske eksempler

Målgruppe

Kurset er utformet med tanke på alle som i sitt daglige virke har befatning med entreprisekontrakter, enten det dreier seg om ingeniører, økonomer, jurister, eller andre. Vinklingen av temaene er gjort slik at de skal passe både for de innen offentlig sektor og privat sektor, enten man befinner seg på byggherre- eller entreprenørsiden.

 • Ingeniører
 • Økonomer
 • Jurister
 • Arkitekter
 • Advokater
 • Prosjekteiere
 • Prosjektledere
 • Rådgivere innenfor bygg- og anleggssektoren
 • Byggeledere
 • Byggherrer
 • Entreprenører
 • Offentlig sektor
 • Privat sektor

Formål

Samspillkontraktene har som formål å ivareta oppdragsgiverens behov i et bygge- og anleggsprosjekt på en bedre måte enn det som erfaringsmessig er mulig ved bruk de klassiske kontraktmodellene – utførelsesentreprise og totalentreprise. Oppdragsgiveren vil typisk være en byggherre, men også entreprenører og prosjekterende inngår samspillkontrakter med sine underleverandører

Mål

Målet er å få kontrakter med «riktige» krav til kvalitet og fremdrift og med en tilfredsstillende pris, skape forutberegnelighet mht. å oppnå forventet kvalitet, fremdrift og pris og ikke minst legge til rette for gode samarbeidsprosesser mellom partene og redusere risiko for konflikter i gjennomføringen av prosjektet.

Sentralt virkemiddel

Det sentrale virkemidlet er å involvere entreprenørene og leverandørene i utviklingen av prosjektet i et «samspill» med de øvrige aktørene – byggherren og de prosjekterende.

Bakgrunn

Det er ikke tvilsomt at samspillkontraktene løser en del av utfordringene som oppstår ved bruk av de klassiske entreprisemodellene. Samtidig skaper de ulike variantene av samspillkontrakter som benyttes i markedet nye utfordringer og skaper nye risikoområder for de ulike partene i kontraktsforholdet.

I kurset foretar foredragsholderne en analyse og vurdering av de sentrale virkemidlene i de ulike samspillkontraktene

 • Samspillfasen
 • Vederlagsreglene – delingsmodellen og fortjenestemodellen
 • Endringsreglene og de ulike risikomodellene
 • Reglene om fremdrift og frister

Til slutt gjennomgås enkelte sentrale spørsmål knyttet til inngåelse av disse kontraktene.

I alle kontrakter hvor partene skal samarbeide over tid, vil gjensidig respekt og tillit være en sentral suksessfaktor. I samspillkontraktene er det også en prioritert oppgave å oppnå dette. En forutsetning for å oppnå denne målsettingen er imidlertid at partene i kontrakten har god kunnskap om de grunnleggende spillereglene i kontrakten og forstår hva som kan bli utfordringer for et godt samarbeid. Formålet med kurset er å bidra til å gi slik innsikt.

Sertifisert samspillsleder

Marstrand i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening og Quality Norway er Norges første og eneste aktør som sertifiserer Samspillsledere.
Kurset inngår i kursrekken for å bli sertifisert samspillsleder. Alle kursene er selvstendige og uavhengige kurs. Kursene kan også tas enkeltvis og uten sertifisering.
Man mottar kursbevis etter hvert kurs og et sertifiseringsbevis etter bestått eksamen. Les mer om kursene her. 

Sertifisert samspillsleder – brosjyre

Meld deg på alle 3 moduler – klikk her

Kursmoduler

1 Samspill som gjennomføringsmodell
5. mars 2024 (Trondheim sentrum) (Gjennomført)
7. mai 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)
12. november 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)

2 Kultur, team og ledelse i samspillsprosjekter
6. mars 2024 (Trondheim sentrum) (Gjennomført)
8. mai 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)
13. november 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)

3 Samspillkontrakter
5. og 6. desember 2023 (Ingeniørenes Hus, Oslo) (Gjennomført)
3. og 4 april 2023 (Trondheim sentrum)
29. og 30. mai 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)
4. og 5. desember 2024 (Ingeniørenes Hus, Oslo)

Forelesere

Forelesere er Lasse Simonsen og Arne Scott. Begge to deltar aktivt under samtlige foredrag, en undervisningsform vi får meget gode tilbakemeldinger på. Hvert enkelt tema vil først bli forklart av foreleserne. Deretter vil praktiske eksempler bli gjennomgått i plenum for å belyse hvordan reglene virker i det praktiske liv. Dette har vist seg å være en engasjerende undervisningsform som egger til debatt og synspunkter fra kursdeltakerne.

Få bedre pris som medlem

Alle kan delta, både ikke-medlemmer og medlemmer, men du og din bedrift får bedre pris som medlem av Norges- bygg og eiendomsforening. Les mer her.

Norges bygg- og eiendomsforening

Vi tilbyr kurs og konferanser innen bygg, anlegg og eiendom i samarbeid med Norges bygg- og eiendomsforening som skal bidra til kompetanse, gode prosesser og verdiskapning. I tillegg vil du få mulighet for å opprette og holde kontakt med likesinnede gjennom vårt store nettverk innen bygg, anlegg og eiendom. En av våre flaggskip er Koordinatorskolen som er Norges beste skole for koordinatorer innen bygge- og anleggsbransjen, og er en arena for kunnskapsutvikling og faglig oppdatering innen SHA.
Les mer om Norges bygg- og eiendomsforening her.

 

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Lasse Simonsen

Professor dr. Juris, Universitetet i Oslo

Lasse Simonsen er professor ved Institutt for privatrett, Universitet i Oslo, og er en sentral skikkelse innen bygge- og anleggsbransjen i Norge. Han har hatt entrepriserett som et spesialfelt i over 40 år og har hatt ulike roller ved utarbeidelse av dagens standarder.

/static/rightsidebottom-e5169565f823ffa6fee7a66bcfcae1c7.png

Arne Scott

Advokat, Sykehusbygg HF

Arne Scott er advokat i Sykehusbygg HF. Han har vært selskapsadvokat i Norconsult, partner i advokatfirmaene Pacta og Kluge, medlem av ledergruppen i utbyggingsprosjektet for Telenors nybygg på Fornebu, leder av juridisk avdeling i Statsbygg og advokatfullmektig i advokatfirma BA-HR. Scott var sentral ved forhandlingene av prosjekterings- og rådgivningsstandardene; NS 8401 og NS 8402, og Norsk bygge- og anleggskontrakt; NS 8405. Scott har bred og omfattende erfaring fra foredragsvirksomhet.

 

Dato og tid

 • Dag 1: 03.04.2024 09:0016:00
 • Dag 2: 04.04.2024 09:0015:45

Program

Dag 1

09.00 Kursstart

09.00-09.30:

1 Bakgrunnen for utviklingen av samspillkontrakter

1.1 Sentrale risikoelementer i de tradisjonelle kontraktsmodellene

1.2 De sentrale virkemidlene som særpreger samspillmodellene

09.45-11.30:

2 Samspillfasen – Grunnelementet i kontraktsmodellene

2.1 De ulike samspillsmodellene

2.2 Oversikt over prosessen

 • Det rettslige rammeverk
 • Tidlig og sen samspillfase
 • Varighet

2.3 Samspillprosessen

 • Faser
 • Hvem har den operative styringen
 • Organisasjon
 • Tvister
 • Vederlag

2.4 Dokumentproduksjonen

 • Revidert prosjekt
 • Målsum/prosjektregnskap
 • Framdriftsplan
 • Faktureringsbudsjett

2.5 Avhoppklausuler

Lunsj kl 11.30-12.30

12.30-13.45:

3 Inngåelse av samspillkontraktene

3.1 Oversikt over reglene i privat og offentlig sektor

3.2 De ulike tildelingskriteriene

 • Utforming av prosjektet – idekonkurranse
 • Oppdragsforståelse
 • Tilbudt nøkkelpersoner og bemanning
 • Tilbudt pris

3.3 Vesentlige avvik

14.00-15.00:

4 Vederlaget

4.1 Valg av vederlagsregime

4.2 Fastsettelse av målsummen

 • Kalkulasjonsgrunnlaget
 • Forholdet til faktureringsreglene
 • Lønns- og prisstigning

4.3 Insitamentsmodellene

 • Delingsmodellen
 • Fortjenestemodellen

15.15-16.00:

5 Fakturering og betaling

5.1 Fakturering og utbetaling

 • Faktureringsreglene
 • Timehonoraret
 • Diverse kostnader
 • Lønns- og prisstigning

5.2 Kontroll mot målsummen

 • Faktureringsbudsjettet
 • Varsling
 • Oppgjør av insitamentet

5.3 Sluttoppgjøret

 • Partskonstellasjonene
 • Grunnelementene i sluttoppgjøret
 • Mangelsavsetninger og tilbakehold
 • Uenighetsprosedyren

16.00 Slutt for dagen

Dag 2

09.00:09.45:

5 Fakturering og betaling fortsetter

10.00-11.30:

6 Endringer og andre byggherreforhold

6.1 Endringsordre

 • Endringsbegrepet
 • Normalt et redusert behov for endringer
 • Varslingsreglene i ulike faser
 • Målsumjustering eller særskilt vederlag

6.2 Risikofordelingen

 • Problemstillingen
 • Risikomodeller – NS-modellen eller felles risiko
 • Ulike strategier og hensyn
 • Særlige risikospørsmål; grunnforhold, prosjektering osv.

Lunsj kl 11.30-12.30

12.30-13.45:

7 Kontraktsgjenstanden og mangler

7.1 Kravene til kontraktsgjenstanden

 • Funksjonskrav
 • Spesifikasjonskrav

7.2 Mangelsbegrepet

7.3 Reklamasjon ved overtakelsen

 • Overtakelsesforretningen
 • Sanksjonssystemet
 • Forholdet til målprisen

7.4 Fase 3 Reklamasjon etter overtakelsen

 • Avsetting til retting
 • Reklamasjonsplikt?
 • Foreldelse

7.5 Spørsmål om reklamasjonsplikten er preklusiv

14.00-15.00:

8 Framdrift

8.1 Fristsystemet

8.2 Fristforlengelse

8.3 Overtakelsesprosedyren

8.4 Forsinkelse – sanksjonssystemet

15.15-15.45:

9 Tvister i samspillkontrakter

9.1 Den interne behandlingen

9.2 Bruk av nøytrale tredjemenn

 • Oppmann
 • Mekling

9.3 Ordinær rettergang

Kl 15.45 Slutt for dagen

Kurs

Hotell
Hotellrom må bookes av deltakerne selv. Vi har holdt av et antall hotellrom, som kan bookes her:
Vi har reservert rom fra 02.-04. april 2024 og dette er standard enkeltrom inneholdende en enkeltseng, smart-TV med casting og skrivebord.
Pris kr 1.690,- per natt.
Frokost er inkludert i prisen

Rommene holdes frem til 20.03.2024

Gjennomføring Kurset gjennomføres fysisk på et kurssted eller konferansehotell. Grupperabatt Er dere flere på arbeidsplassen som ønsker å delta sammen på ett arrangement? Da kan det lønne seg å melde dere på sammen! Når samme bedrift melder samtidig på 5 eller flere på ett arrangement, får dere 20% rabatt på kurspris. Påmelding Meld deg på via påmeldingsknappen. Ved spørsmål ta kontakt med kundeservice@qualitynorway.no. Påmeldingsregler Påmelding er bindende. Ved å melde deg på aksepterer du våre avbestillingsregler. Påmelding helt frem til kursstart hvis ledige plasser. Hotell Bestilles og betales av den enkelte deltaker. Avbestillingsregler Avbestilling må sendes skriftlig til kundeservice@qualitynorway.no. Ved avbestilling etter påmeldingsfristens utløp faktureres 30 % av full pris. Avbestilling innen 7 dager før kursstart gir ingen refusjon. Sykemelding gir dessverre ikke grunnlag for refusjon. Kontakt ditt forsikringsselskap angående dette. Rettigheter Kjøp av arrangement er personlig og knyttes til den påmeldte.