Kurs og konferanser
Dyktige forelesere
Topp kundetilfredshet

Teknologiledelse i praksis

Kategori: Kompetanseheving

Publisert: 14. november, 2023


Author name

Ketil Øye

Teknologiledelse i praksis

Kategori: Kompetanseheving

Publisert: 14. November, 2023

Author name

Ketil Øye

Som leder i en bedrift, er det ditt ansvar å sørge for at bedriften har nødvendig digital kompetanse til å skape verdier og sikre at driften er lovlig. Dette inkluderer opplæring av ansatte og ansettelser, digitalisering og overholdelse av relevante lover og forskrifter: personvern, digital sikkerhet, data og  bruk av data er gode eksempler.

I løpet av 4 kursdager og 8 temaer vil denne kursserien hjelpe deg som leder til å forstå både ditt og bedriftens ansvar, uavhengig av om oppgavene blir håndtert internt i bedriften eller av innleide ressurser.

Fremtidsrettet ledelse i en digitalisert hverdag

Du som har en lederrolle eller styreverv i en bedrift, har ansvar  for at organisasjonen har digital kompetanse, systemer, rutiner, tiltak og mer som del av driften. Det handler om å lykkes som bedrift og samtidig påse at relevante lover, forskrifter og avtaler følges. Helt enkelt handler om å ta det ansvaret du har på alvor!

Det kan innebære alt fra grunnleggende opplæring av ansatte og hvilken kompetanse man søker ved ansettelser og muligheter for faglig utvikling. Det betyr å ha tilstrekkelig oversikt over hvilken teknologi som er i bruk av hvem og hva den brukes til. Det handler om hvilke data som er i bruk i hvilke systemer og hvilke systemer og teknologi som burde være i bruk for å lykkes.  

Du har altså ansvar for at bedriften overholder alle gjeldende lover, forskrifter og avtaler knyttet til teknologibruk. Dette inkluderer lover om personvern, datalagring og informasjonssikkerhet. Det er du som leder, som har ansvaret for mulighetene, forpliktelsene og risikoene, men vet du hva ansvaret innebærer for deg, de ansatte og bedriften?

Meld deg på alle 4 kursdagene – klikk her


Kursdag 1: Bærekraft og Anskaffelser
Kursdag 2: AI i praksis og Data
Kursdag 3: Digital sikkerhet og Personvern
Kursdag 4: Sky (Cloud) og markedsføring i digitale kanaler

Fremtidsrettet ledelse i en digitalisert verden

Kursdag 1: Bærekraft og Anskaffelser

Bærekraft

Det er ledelsens ansvar å utvikle og implementere en helhetlig bærekraftstrategi. I denne sammenhengen primært med fokus på valg og bruk av digital teknologi og hvordan teknologien kan bidra til å nå målene.

Det involverer å fastsette klare mål som tar hensyn til økonomiske, sosiale og miljømessige aspekter. Det er nærmest uendelig med problemstillinger som kan adresseres, samtidig er det begrenset hva en typisk virksomhet kan få til samtidig.

Lederen må derfor prioritere både hensiktsmessig fokus og ambisjonsnivå og samtidig sikre tilstrekkelige ressurser for å lykkes. Det handler om å støtte bærekraft initiativ, fremme en organisasjonskultur som er forpliktet til bærekraftprinsippene, kontinuerlig overvåke og om nødvendig rapportere og sikre overholdelse av relevante forpliktelser og lover.

Merk også at fra 1 januar 2024 er det nye krav til miljøkriterier i offentlige anskaffelser.

Anskaffelser

Anskaffelser handler både om når du anskaffer noe til egen virksomhet og hvilken rolle du har for dine kunder.  Det er ledelsens ansvar å sikre at anskaffelsesprosesser følger krav og prinsipper i lover og avtaler for å sikre bedriftens interesser.  Ledelsen har ansvaret for at bedriften har de riktige forutsetningene for å gjøre de riktige valgene gjennom hele anskaffelsesprosessen, både som leverandør og som kjøper.

Ved å legge til rette for at virksomheten er egnet til  å overholde standarder og juridiske retningslinjer, sikrer bedriften rettferdige og transparente anskaffelser. Dette bidrar ikke bare til organisasjonens integritet, men styrker også omdømmet og tilliten til bedriften.

Det er verdt å merke seg at miljøkriterier skal inngå i offentlige anskaffelser fra 1. januar 2024.

Kursdag 2: AI i praksis og Data

AI (generativ AI) i praksis

Du vil få en grunnleggende forståelse for hva generativ AI og maskinlæring er etter dagens første tema. Det er nødvendig for å kunne ta gode beslutninger. Vi utforsker hvordan AI allerede er utbredt i mange bransjer og hvordan det bidrar til å effektivisere arbeidet og øke kvaliteten. Du vil lære om ledelsens rolle i å implementere AI, viktigheten av opplæring og hvordan det henger sammen med blant annet informasjonssikkerhet og regulering. Målet er at du skal være godt rustet til å ta de nødvendige første skrittene i din virksomhet.

Data (dreven)

Den andre delen av dagen er viet til verdien av data og datadrevne beslutninger. Vi vil dykke inn i betydningen av kunnskapsbaserte beslutninger og hvordan du kan bruke data for å skaffe en konkurransefordel i markedet. Du vil lære hvordan bruke kunnskap for å fremme bedriftens formål og samtidig sikre overholdelse av lover og regler som GDPR. Typer data, datakvalitet, og bærekraftig databehandling vil også bli diskutert.

Dette kurset gir deg den kunnskapen og ferdighetene du trenger for å utnytte kraften i AI og data for å styrke din virksomhet. Vår erfarne instruktør vil veilede deg gjennom hvert trinn, og du vil forlate kurset med en klar visjon om hvordan du kan implementere AI og datastrategier i din egen organisasjon.

Meld deg på i dag, og begynn reisen mot en mer datadrevet og intelligent fremtid for din virksomhet!

Kursdag 3: Digital sikkerhet og Personvern

Utforsk ledelsens rolle, konsekvensene av sikkerhetsbrudd og praktiske strategier for å styrke organisasjonens sikkerhet. Andre halvdel av dagen fokuserer vi på personvern på arbeidsplassen, fra ledelsens ansvar til konkrete tiltak for å håndtere utfordringer. Bli rustet med kunnskap om ansattes rettigheter, planlegging av avvikshåndtering, og tiltak for å opprettholde høye personvernstandarder. Sikre din digitale fremtid med dette transformative kurset!

Digital sikkerhet

Digital sikkerhet handler om å sikre og ivareta verdier og data mot sikkerhetsbrudd.. Det er alltid ledelsens ansvar at den digitale sikkerheten i en virksomhet er forsvarlig. Dette kurset om digital sikkerhet vil belyse ledelsens rolle og ansvar, hvordan ledelsen kan ivareta sitt ansvar, hvilke konsekvenser sikkerhetsbrudd kan ha, og etterlevelse av relevant regelverk.

Kurset vil fokusere på ulike oppgaver og roller som må på plass i en virksomhet for å få god digital sikkerhet.  Det vil fokusere på rollene i sikkerhetsteamet og beskrive ansvarsområdene for hver rolle. En årlig planlegging for krisehåndtering, læring og forbedring vil være en sentral del av dagen, og deltakerne vil motta konkrete anbefalinger, inkludert metoder som Risiko- og Sårbarhetsanalyser (ROS), for å styrke sikkerheten.

Personvern

Kurset fokuserer på personvern på arbeidsplassen, inkludert ledelsens ansvar, regelverk, utfordringer, og ansattes plikter og rettigheter. Det inkluderer også planlegging av avvikshåndtering.

Kurset vil ha et særlig fokus på spesifikke utfordringer knyttet til personvern på arbeidsplassen, som kameraovervåkning, innsyn i e-postkasser og bruk av loggdata fra utstyr.

Deltakerne vil lære om ledelsens ansvar, ansattes plikter og rettigheter knyttet til personvern, og det vil legges vekt på planlegging av avvikshåndtering og tiltak for å opprettholde høye personvernstandarder gjennom hele året.

Kursdag 4: Sky (Cloud) og markedsføring i digitale kanaler

Sky (Cloud) og tjenester på nett

Mange virksomheter har allerede deler av eller alle digitale tjenester i skyen. Overgang til sky handler helt enkelt om å lykkes med den teknologien bedriften trenger for effektiv og konkurransedyktig drift.

Ansvaret ligger hos lederen i å ta strategiske beslutninger om bruken av skytjenester. Dette omfatter å sikre dataintegritet gjennom hele skyplattformen, overholde budsjettrammer og juridiske forpliktelser knyttet til datalagring og -behandling, samt å utvikle planer for vekst og optimal utnyttelse av skyressurser. Lederen spiller en sentral rolle i å navigere organisasjonen gjennom den komplekse skylandskapet og sikre at bruk av skytjenester støtter organisasjonens overordnede mål og behov.

Markedsføring i digitale kanaler

Markedsføring består av en rekke virkemidler der sammensetningen vil variere fra virksomhet til virksomhet og bransje til bransje. I dag vil ofte digitale kanaler spille en sentral rolle i denne miksen.  Det er viktig å sørge for at de samlede virkemidlene eller kanalene spiller sammen på en så god måte som mulig. 

En moderne vinkling på markedsføring betyr altså at man må se på helheten av alle virkemidlene og hvordan samspillet mellom dem kan optimaliseres. 

Det er lederens ansvar å utvikle helhetlige strategier for effektiv bruk av nettsider, sosiale medier og annen markedsføring for å støtte organisasjonens overordnede mål. Dette inkluderer å lede ressurser og team som jobber med disse plattformene, bygge og vedlikeholde merkevaren både offline og online. I tillegg må man sikre overholdelse av relevante regelverk og retningslinjer for all markedsføring. 

Lederen må også være forberedt på å håndtere kriser, og det er viktig å ha klare planer og retningslinjer for å håndtere uforutsette situasjoner på en måte som støtter organisasjonens omdømme. Lederens evne til å tilpasse seg et dynamisk landskap er avgjørende for å oppnå suksess innenfor dette temaet.

I samarbeid med Otte AS

Otte er spesialister på ledelsesrådgiving, også kjent som management consulting, med fokus på hvordan teknologi og regulering og politikk påvirker strategi, forretningsmodeller, organisering av virksomheten og mer. De bistår virksomheter med å tilpasse seg og å følge endringene, enten handler om organisering av virksomheten, utvikling av forretningsmodeller, behov for it-sikkerhet, etc. De fungerer som sparringspartner for ledere på flere nivå, ledergrupper og styrer, enten det er i interne eller eksterne prosesser, det kan være i møte med kunder, leverandører, media eller myndighetene.

Forelesere

Torgeir Waterhouse, Partner, Otte AS

Torgeir har jobbet med it og it-politikk i Forbrukerrådet og IKT-Norge i mer enn 20 år. Før oppstarten av Otte i 2019 kom han fra stillingen Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge. I tillegg har Torgeir deltatt i flere offentlige utvalg, styrer og organisasjoner, som feks Lær Kidsa Koding, og gitt råd og bistått en lang rekke selskap og prosjekter. Han er en ettertraktet rådgiver, sparringspartner og foredragsholder, og benyttes ofte i mediene.

Torgeir Waterhouse

Relaterte artikler

Kunnskap som øker verdien din